UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Inst. for arktisk og marin biologi (AMB)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Tre stipendiat i arktisk marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig tre stillinger som stipendiat i arktisk marin økologi for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingene er lagt til Institutt for arktisk og marin biologi og Forskningsgruppen arktisk marin systemøkologi (AMSE). Forventet oppstart er tidlig i 2019.

 

Tilsettingen er 4 år for hver stilling.

 

Stipendiat er en utdanningsstilling. Målet er at forskerutdanningen skal føre fram til doktorgrad (ph.d). Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.- programmet og ph.d. forskrift finnes på ph.d.-nettsidene til Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

 

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) består av 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestriske miljøer. Instituttet fremstår som en moderne og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet  og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet samarbeider med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO på omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, ph.d stipendiater og teknikere.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Marit Reigstad marit.reigstad@uit.no tlf 776 44525 eller professor Bodil Bluhm, bodil.bluhm@uit.no tlf 776 44382.

 

Stillingens forskningsområde

PhD stillingene er tilknyttet det nylig oppstartede forskningsprosjektet Arven etter Nansen (http://www.nansenlegacy.org). Arven etter Nansen er det norske arktiske forskningsmiljøets felles satsing for å skape et solid kunnskapsgrunnlag for å bidra til helhetlig forståelse av et arktisk marint øko- og klimasystem i endring. Det skal være hovedfokus på det nordlige Barentshavet og tilgrensende områder. Prosjektet er et samarbeid mellom ti norske forsknings- og forvaltningsinstitusjoner, med prosjektperiode 2018-23. Den tverrfaglige forskningen inkluderer hvordan klima og økosystemet responderer på endringene i de nordlige havområdene, og inkluderer både fysiske-, kjemiske og biologiske forhold og prosesser. Prosjektaktiviteten omfatter internasjonalt forskningssamarbeid, og en betydelig feltinnsats med det nye forskningsfartøyet, isbryteren Kronprins Haakon.

 

De tre annonserte PhD stillingene skal ha fokus på hvert sitt tema innenfor arktisk marin økologi/ biogeokjemi. Kandidatene som ansettes vil utgjøre et team, og forventes å utvikle PhD prosjekt innen følgende tematiske områder: 1) Primærproduksjon hos alger og isalger, samt molekylær kartlegging av

 

disse; 2) vertikal fluks under ulike isforhold og gjennom ulike sesonger, med fokus på pelagial- benthal kopling; 3) populasjonsdynamikk og produktivitet hos zooplankton (primært kopepoder) gjennom ulike sesonger. Søkerne må spesifisere hvilken av de tre stillingene de søker på.

Geografisk fokus er det nordlige Barentshavet og tilgrensende områder i Polbassenget, med en gradient som strekker seg fra boreale til arktiske forhold, og sokkel til dyphav. Tokt under krevende forhold må påregnes, så vel som mulige kortere opphold ved nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere.

 

Kvalifikasjonskrav

Det kreves mastergrad eller tilsvarende i biologi, marin biologi, marine fagretninger eller tilsvarende. Erfaring og kompetanse i grunnleggende lab ferdigheter, analyser og statistiske metoder kreves.

Bakgrunn i marin økologi, biologisk-, fysisk eller kjemisk oseanografi samt erfaring fra polart feltarbeid og eksperiment design vil være en fordel. Peer-reviewed publikasjoner, erfaring fra tverrfaglige forskningsteam og undervisningserfaring vil også vurderes positivt. Vi søker motiverte kandidater som kan arbeide selvstendig, men også fungere godt i forsknings- og undervisningsteam. Personlige egenskaper er derfor viktige. Kandidatene vil både samarbeide med involverte forskere fra UiT og fra andre norske partnerinstitusjoner i Arven etter Nansen.

 

Som del av søknaden skal det leveres en personlig og vitenskapelig motivasjon for å ta en PhD, inkludert en ideskisse til et PhD prosjekt innenfor ett av de tre forskningstemaene listet over (totalt maksimum 2 sider).

 

Søkerne må beherske engelsk flytende, både skriftlig og muntlig. Slik dekker du språkkravet. For ikke-skandinavisk talende, må kandidatene være villig til å lære seg norsk innen rimelig tid.

 

Plan for stipendiatperioden:

Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse som stipendiat i forskrift for graden philosophiae doctor(ph.d) ved UiT Norges arktiske universitet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program. Den tilsatte kandidaten skal innen seks uker etter tiltredelse sende inn søknad om opptak til forskningsseksjonen. Søknaden omfatter blant annet bearbeidet prosjektbeskrivelse, avtaler og plan for gjennomføring av utdanningen. Dersom ph.d.-avtale ikke foreligger innen fristen, kan arbeidsgiver heve avtalen, jf. § 1-3(8) i forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

 

Arbeidsvilkår

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

 

Stipendiaten vil bli tillagt undervisning på emner tilknyttet Forskningsgruppen arktisk marin systemøkologi og AMB. Undervisningen vil bli gitt på norsk eller engelsk avhengig av instituttets behov.

 

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

 

Lønn

Stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik det fremgår av:

 • masteroppgaven eller tilsvarende,
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider

 

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

 

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

 

Søk på stillingen i www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Det er også viktig at dokumenter som skal vurderes er sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

 

Vedlegg:

 • Søknadsbrev
 • Motivasjonsbrev og ideskisse for PhD prosjektet, spesifisert for ett av de tre tematiske områdene (maksimum 2 sider)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • attester og 2 eller flere referanser med kontaktinformasjon
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
  • forfatter(e), arbeidets tittel.
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall.
  • for publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall.

 

Arbeider- publiserte eller upubliserte arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til i bedømmelsen skal legges som vedlegg til søknaden.

 

Informasjon

Nærmere informasjon, retningslinjer og skjema for søkere til stillinger ved UiT finnes på følgende nettside.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160639
 • Intern-ID
  2018/4744
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger