Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis/Førstelektor i vernepleie

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse,- sosial-, og velferdsfag er det fra 01.01.2019 ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i fagområdet vernepleie. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen(e) er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingen(e) er primært knyttet til instituttets studieprogram med særlig vekt på bachelor i vernepleie, men også innenfor masterprogrammene. Ansvarsområdene er undervisning, veiledning, forsknings- og utviklingsarbeid og formidling innen relevante kunnskapsområder i vernepleie.
Den som tilsettes i stillingen må kunne utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fagområdene innen vernepleie, og ta selvstendig ansvar for teoretisk og praktisk undervisning, ivareta god studiekvalitet og bidra til utvikling av relevante læringsopplegg i en profesjonsutdanning. Den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.
Instituttet har et særlig fokus på sosialt entreprenørskap, innovasjon og samskapingsprosesser. Stillingen kan tillegges programkoordinatorfunksjon og emneansvar.

Kvalifikasjoner
Den som tilsettes må ha profesjonsutdanning innen helse- og sosialfag med relevant tilleggsutdanning på masternivå, og må ha doktorgrad eller tilsvarende fordypning til godkjent førstekompetanse. Søkere må ha god kjennskap til vernepleierfeltet og bør ha bred erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig tiltaksarbeid rettet mot personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Erfaring med koordinering og ledelse av tiltaks- og utviklingsprosjekter på tvers av fag og tjenester, og erfaring fra praksisrettet forskning innen relevante kunnskapsområder i vernepleie blir foretrukket.

Det vil også bli lagt vekt på:
• Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
• Kvalifikasjoner og erfaring innen nyskapning og innovasjon i offentlig sektor
• Erfaring med utvikling og drift av digitale læringsarenaer for nettbasert læring
• Initiativ, engasjement, og løsningsorientering
• Personlig egnethet, formidlings- og samarbeidsevner

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt. 

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Undervisningsspråk er norsk.

Vi tilbyr
• Faglig utviklingsmiljø og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
• Godt sosialt miljø
• God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
• Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 534 100,- – NOK 731 400,- per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan Instituttleder Ramona Lorentsen; 35 57 54 55/902 25 130, eller Instituttnestleder Gro Karsten Skarholt; 31009926 / 97685908 ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap, Institutt for Helse- sosial,- og velferdsfag kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:
1. attesterte kopier av vitnemål og attester
2. vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
3. liste over vitenskapelige publikasjoner
4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Porsgrunn
 • Arbeidssted
  p.t Campus Porsgrunn
 • Jobbnorge-ID
  160613
 • Intern-ID
  18/165_vernepleie
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger