Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsvitenskap med vekt på utdanningsledelse og læringsmiljø. Stillingen ligger ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, og arbeidsstedet vil være Pedagogisk utviklingssenter (PULS) på Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale.

 

Pedagogisk utviklingssenter ved UiA har 7 ansatte fordelt på vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Senteret er administrativt plassert i Fellesadministrasjonen, og lederen rapporterer til viserektor for utdanning og assisterende universitetsdirektør. https://www.uia.no/senter-og-nettverk/puls

Senter for læring og undervisning er vedtatt opprettet av UiAs styre, og PULS vil være en del av det nye senteret.

 

Beskrivelse av stillingen

 

Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til undervisning, veiledning g FoU innenfor utdanningsledelse og læringsmiljø. Arbeidet skal bidra til kompetanseheving blant vitenskapelig ansatte, og til å utvikle UiAs helhetlige arbeid med utdanningsledelse og læringsmiljø.

 

Stillingens FoU-del skal rettes mot utdanningsledelse og læringsmiljø, i dialog med PULS sitt øvrige arbeid på disse områdene.

 

Det er en forutsetning at søkeren har en faglig kompetanse som kvalifiserer til å bidra i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til utdanningsledelse og læringsmiljø i høyere utdanning, og ulike former for utfordringer som man her står overfor.

 

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

 

 • utvikling og gjennomføring av kompetansehevingstilbud for vitenskapelig ansatte innenfor utdanningsledelse og læringsmiljø
 • veiledning av fagmiljøer i arbeid med å bedre utdanningsledelse og læringsmiljø
 • kurs for både vitenskapelig ansatte og ledere ved UiA
 • FoU rettet inn mot utdanningsledelse og læringsmiljø i høyere utdanning
 • deltakelse i Program for pedagogiske basiskompetanse
 • å ha en sentral rolle som utreder for Læringsmiljøutvalget
 • delta ellers i PULS sine aktiviteter for kvalitetsheving på utdanningsfeltet

 

Arbeidet i PULS – med planlegging av kursvirksomhet, samt veiledning og konsultasjon – skjer primært i samarbeid mellom medarbeiderne i PULS, men også i nært samarbeid med andre ved fellesadministrasjonen og universitetet for øvrig.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Søkeren må kunne dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse og FoU-arbeid av høy kvalitet og bredde innen undervisningsrelaterte emner generelt og innen læringsmiljø og utdanningsledelse spesielt.

 

Søkeren må utover basiskompetanse kunne dokumentere pedagogisk kompetanse for undervisning i høyere utdanning. Denne dokumentasjonen kan inneholde:

 

 • dokumentasjon av ulike typer undervisningsaktiviteter som viser planlegging, gjennomføring og vurdering
 • evaluering av undervisning, erfaringer fra bidrag til utviklingsarbeid i eget miljø
 • søkerens arbeid med studenter
 • søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning
 • søkerens bidrag til pedagogisk utvikling på aktuelt studieprogram og institutt

 

Søkeren må kunne vise evne til å reflektere over sin egen pedagogiske praksis og til å formidle forskningsbaserte perspektiver på undervisning og læring til universitetets ansatte både gjennom kurs og veiledning.

 

Undervisningspraksis og meget god evne til å undervise og veilede tillegges stor vekt. Det vil også bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

 

Bruk av digital teknologi er en del av PULS sin satsing på utvikling av studiekvalitet og stimulering til læring. Den som blir ansatt må også regne med å arbeide innen dette området.

 

Søkeren må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, og kunne undervise på dette. Søkeren må også beherske engelsk skriftlig og muntlig godt, og kunne undervise på engelsk.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Vi tilbyr:

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

 

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1532 dosent, kr 619 300 – 922 300 bto pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 534 100 – 658 300 bto pr år, kode 1198 førstelektor, 534 100 – 658 300 kr bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 456 900 – 586 500 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsestvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende må lastes opp elektronisk:

 

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 15)

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 31.01.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Gunnar Horn, tlf. 38141489, mobil 91873666, e-post gunnar.horn@uia.no, eller Sunniva Whittaker, tlf.38141250, mobil 99277977, e-post sunniva.whittaker@uia.no


 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  160540
 • Intern-ID
  Ref. 248/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger