Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førstelektor/førsteamanuensis i idrettspedagogikk, læring og ledelse

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.17 ledig 100% fast stilling som førstelektor/førsteamanuensis i idrettspedagogikk, læring og ledelse.

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er faggruppeleder idrett. Arbeidssted er p.t. Campus Bø, men undervisning ved instituttets andre campus; Drammen, Porsgrunn og Bakkenteigen må påregnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Faggruppen idrett har for tiden cirka 25 ansatte i Bø og på Bakkenteigen. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen knyttet til 2 bachelorutdanninger i idrettsvitenskap, master i kroppsøving, idrett og friluftsliv samt PhD-utdanning. I stillingen kan det være aktuelt å undervise på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt

Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Å delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning av studenter og eksamensarbeid i idrettsutdanningene på bachelor-, mastergradsnivå med hovedfokus på idrettspedagogikk, læring og ledelse.
 • Å bidra aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fag- og profesjonsområdene knyttet til idrettsutdanningene.
 • Å engasjere seg i flerfaglige samarbeidsprosjekter.

Det forventes at søker kan undervise i så vel praktiske-pedagogiske som teoretiske perspektiver på idrettspedagogikk.

Den som tilsettes forventes å være faglig pådriver innen idrettspedagogikk/idrettscoaching og generelt engasjere seg i og medvirke til utvikling av fag og forskning innen feltet.

Ansvar for studieledelse kan også bli lagt til stillingen. Det er derfor ønskelig med en viss erfaring på dette område. Undervisning på engelsk må påregnes.

Universitet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha relevant doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen idrettspedagogikk, læring og ledelse i idretten. Det vil bli lagt særlig vekt på om søker kan undervise i emnene både i praksis og teori.

På institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving er vi svært opptatt av kunne tilby god undervisning og veiledning. Det vil bli lagt stor vekt på erfaring i og evne til å undervise og veilede studenter.

Vi ønsker at den som får stillingen skal drive dette feltet framover, både med tanke på forskning og undervisning. Det å kunne lede og initiere forskningsprosjekter vektlegges også i stillingen. Det vil videre bli tatt hensyn til miljøskapende evne, personlig egnethet og samarbeidsevner med sikte på å skape et godt læringsmiljø innenfor våre fagområder.

Det kreves dokumentert undervisningskompetanse, som er relevant for idrettsfaget.

Stillingen krever pedagogiske evner og engasjement. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, spesielt med hensyn til samarbeidsevne, selvstendighet og evne til å ta initiativ.

Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker norsk godt muntlig og skriftlig.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Den tilsatte må derfor kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg kan det bli pålagt noen undervisningsoppgaver der engelsk er undervisningsspråk.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Annette Bischoff (tlf. 35 95 27 87/ 971 77 203) eller nestleder Trine Thoresen (tlf. 31 00 92 30/419 00 304) ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
 4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. VI gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
 • Arbeidssted
  Campus Bø
 • Jobbnorge-ID
  160524
 • Intern-ID
  Ref. 18/171
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger