. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Professor i Matematikkdidaktikk

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er det ledig en 100% fast stilling som professor i matematikkdidaktikk. Stillingen er knyttet til Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Campus Bergen.

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er en av de største lærerutdanningsinstitusjonene i landet med rundt 6200 studenter og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanninger, masterutdanninger og Ph.d.- program. Fakultetet har et omfattende etter- og videreutdanningstilbud. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskergrupper.

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking har 160 tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i bachelorutdanningen i tegnspråk og tolking. I tillegg gir instituttet årsstudium i engelsk, masterutdanninger i undervisningsvitenskap og masterutdanning i barne- og ungdomslitteratur. Instituttet bidrar også i Ph.D.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar.

Tilsette på instituttet er involvert i forsking som er relevant for utdanningene våre og deltar i faglig nettverksarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har som mål å være i front av skole- og profesjonsorientert kompetanseutvikling innenfor sine fagfelt. I denne sammenhengen er vi i kontinuerlig samarbeid med viktige aktører i regionen om for eksempel videreutdanning og skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Matematikk fagdidaktikk miljøet i Bergen har 33 tilsette, med mer enn halvparten med førstekompetanse, to professorer og flere stipendiater. Fagmiljøet tilbyr emner i matematikk/ matematikkdidaktikk innen barnehage- og grunnskoleutdanningene, masterprogrammer og doktorgradsprogram. Fagmiljøet har stor etter- og videreutdanningsaktivitet, omfattende forskningsaktivitet og utviklingsarbeid rettet inn mot matematikkdidaktikk og samarbeider med nasjonale og internasjonale fagmiljø.

Ansvars- og arbeidsområde

Stillingen er knyttet til alle grunnutdanningene, masterprogrammene og doktorgradsprogrammet. Undervisning og oppgaver på andre utdanninger og/eller oppdrag kan bli aktuelt avhengig av søkeren sin kompetanse og instituttet sine behov.  

Professoren skal bidra i oppbygging av fakultetets utdannings- og forskningsmiljø på alle nivå, bidra til å utarbeide søknader om forskningsmidler og generelt bidra med å fremme Høgskulen som en dynamisk og produktiv kunnskaps- og forskningsinstitusjon. Forskningsarbeidet i stillingen må være relevant for utdanningene ved fakultetet.    

Følgende arbeidsoppgaver er relevante:

 • Ta initiativ til å lede og gjennomføre FoU-arbeid innenfor matematikkdidaktikk.
 • Bidra til forskning og utvikling av forskningsmiljø innenfor matematikkdidaktikk.
 • Bidra til utvikling av ny master i matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen 1.-7., 5.-10. og arbeidsbasert master.
 • Bidra til videreutvikling av fakultetet sitt PdD-program «Danning og didaktiske praksiser».
 • Undervise, veilede og evaluering av PhD-prosjekt, masteroppgaver, samt bacheloroppgaver i grunnskole- barnehage- og videregående lærerutdanning, innen matematikkdidaktikk.
 • Bidra til studentinvolvering i forskningsprosjekt og i samarbeid med andre aktører, for eksempel partnerskoler og utvikle studentene sin praksisutdanning. 
 • Bidra til nye og utvikling av eksisterende samarbeidsprosjekt med eksterne forskningsmiljø både nasjonalt og internasjonalt.
 • Bidra i søknader om eksterne forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må ha professorkompetanse i matematikkdidaktikk, og kompetansen må være rettet inn mot fagdidaktikk, eller ha klar relevans for lærerutdanningene. Søkeren må ha gode samarbeids- og formidlingsevner, høy etisk bevissthet i møte med studenter og mestre norsk eller annet skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Følgende kompetanse vil bli vektlagt: Pedagogisk utdanning, undervisningserfaring og veiledningserfaring fra ulike nivå, erfaring med relevante internasjonale nettverk og erfaring fra søknad om eksterne forskningsmidler. Digital kompetanse vil også bli vektlagt. Kunnskap om norsk skolesystem vil bli vektlagt.

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som professor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1013Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.  

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

Instituttleder Kristin Ran Choi Hinna, tlf: 55 58 59 40                                        

                                        

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  160377
 • Intern-ID
  18/08986
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger