Universitetet i Bergen

Studieadministrativ avdeling

Kommunikasjonsrådgjevar

Ved Universitetet i Bergen er det ledig ei fast stilling som kommunikasjonsrådgjevar.

Stillinga er plassert ved Studieadministrativ avdeling, som er ei sentral administrativ eining med oppgåver knytt til mellom anna studentrekruttering, studieinformasjon, opptak og mottak av studentar, eksamensadministrasjon, etter- og vidareutdanning, kvalitetssikring av og internasjonalisering av studiar.

 

I stillinga vil du jobbe tett med viserektor for utdanning, Kommunikasjonsavdelinga og fakulteta, og koordinere mediekontakt mellom leiinga, media og dei aktuelle einingane internt.

 

Du vil:

 • ha redaktøransvar for webområda for utdanning - utvikling, brukartesting, revisjon og analyser
 • arbeide med strategisk kommunikasjon,
 • rådgjeving for leiinga innan kommunikasjonsfeltet og
 • internkommunikasjon
 • vere mediekontakt i utdanningssaker  
 • leie eller koordinere utviklingsprosjekt knytt til kommunikasjon i utdanningssaker
 • utarbeide kommunikasjonsplanar i prosjekt og prosessar

Vi søkjer deg som:

 • har gode evner til kommunikasjon
 • er sjølvstendig og tar initiativ
 • er ein lagspelar som trivst med samarbeid med andre
 • kan arbeide effektivt, strukturert og utviklingsorientert med kontinuerleg fokus på kvalitet og som
 • evner å sjå gode saker som kan profilere UiB og som sjølv kan drive innsalg av slike saker til media

Du må ha høgre utdanning på masternivå innan kommunikasjon. Tilsvarande kvalifikasjonar kan oppnåast gjennom lang og allsidig praksis. Du må og ha erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid og medierådgjeving frå større verksemd. Erfaring med webutvikling vil og vere ein føremon.

 

Du må kunne nytte begge målformer og kunne uttrykkje deg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk. Vi vil leggje stor vekt på dei personlege kvalifikasjonane som er naudsynte for stillinga.

 

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 60 - 70 (for tida kr 524 200 - 631 700) i det statlege lønsregulativet etter kvalifikasjonar og tenesteansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

seksjonssjef Torunn Valen, 55 58 66 32/482 394 97.

 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. november 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  160245
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger