Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. 

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Ekstern Mekler - Familievern, Agder

Vi har nå ledig oppdragsavtaler om foreldremekling i Agder. Vi søker derfor kandidat som enten har egen praksis eller som har arbeidsted gjennom sin arbeidsgiver i Vest-Agder (hele fylket) og Aust-Agder (øst i fylket og Setesdal).  

 

Foreldre med barn under 16 år må møte til mekling dersom de flytter fra hverandre. Målet med meklingen er at foreldrene skal komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Avtalen skal ta hensyn til hva som er best for barna. Foreldre må også møte til mekling før sak om foreldreansvar, fast bosted eller samværsrett kan bringes inn for domstolen. Plikten er lovbestemt og følger av ekteskapsloven og barneloven. 

 

De fleste meklinger foretas av meklere ansatt i familievernet. For å ha et tilstrekkelig dimensjonert meklerkorps oppnevner Bufetat eksterne meklere i tillegg til familievernets egne.

 

Til den utlyste bevillingen søker vi:

 

ENTEN:

 •  privatpraktiserende advokat, psykolog eller psykiater - vil inngå en direkte-avtale med Bufetat

ELLER:

 • prest/forstander i registrert trossamfunn, eller fagperson tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans eller ved pedagogisk-psykologisk tjenestekontor – vil inngå en 3-partsavtale mellom deg selv, din arbeidsgiver og Bufetat

Vi ber om at andre kandidater enn privatpraktiserende advokat, psykolog eller psykiater i forkant av sin søknad avklarer med egen arbeidsgiver at de stiller seg positive til dette. 

 

Meklere må ha gode kunnskaper om voksnes og barns reaksjoner i og etter samlivsbrudd. Videre bør mekler være godt orientert om faglige og juridiske spørsmål som er relevante. Før bevilling kan utstedes må mekler delta på obligatorisk innføringskurs i mekling og hospitere ved nærmeste familievernkontor i region sør. 

 

Godtgjøring etter den offentlige salærsats. Det gjøres oppmerksom på at Bufetat ikke betaler lønn eller annen godtgjøring i forbindelse med oppæring og vedlikehold av kompetanse.  

  

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Lisbeth Sandvoll, Bufetat region sør, e-post: lisbeth.sandvoll@bufetat.no, eller tlf.936 23 855

 

Søknadsfrist:  16. desember 2018

 

For mer informasjon om Familievern, se www.bufdir.no/Familie

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal, Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Risør, Sirdal, Songdalen, Søgne, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli, Åseral
 • Arbeidssted
  Agder
 • Jobbnorge-ID
  160174
 • Intern-ID
  Sør 55/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger