Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor i radiografi

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i radiografi. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse og funksjon, Campus Bergen.

Fakultet for helse- og sosialvitskap
Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 ansatte og 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet har ein vitskapleg ambisjon om å styrke forskingsbasert undervisning, rettleiing og praksis innan områda helse, funksjon og deltaking.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Institutt for helse og funksjon
Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 580 studenter ved campus Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfaglige videreutdanninger. Forskning og formidling knytt til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

 Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • undervisning, veiledning, fagutvikling

 • forskning innen fagområdet radiografi og/eller medisinsk avbildning

 • oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening og vurdering

 • deltakelse i institusjonsbyggende arbeid; bl.a. koordinering av studier, emneansvar og internasjonaliseringsarbeid

 • samarbeid internt i høgskolen og med andre utdanningsinstitusjoner og samarbeidsparter både nasjonalt og internasjonalt
                         

Kvalifikasjoner (krav til stillingen):

 • for tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d. grad innen helsefag eller medisinske fag relevant for stillingen og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse innen helsefag eller medisinske fag relevant for stillingen

 • søker bør være radiograf

 • søkere som ikke har radiografutdanning må dokumentere fordypning i relevante fagområder innenfor radiografi eller medisinsk avbildning

 • relevant arbeidserfaring med medisinsk avbildning

 • pedagogisk erfaring

 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt engelsk språk

 • god IKT-kompetanse
                                                                          

Ønskede kvalifikasjoner :

 • autorisasjon som radiograf eller andre med kunnskap og erfaring fra arbeid med medisinsk avbildning

 • kvalifikasjoner innen et eller flere av fagfeltene knyttet til medisinsk avbildning: biologiske basalfag, individtilpasset medisin, patologi, anvendt teknologi, bildebehandling, e-helse og innovasjon

 • formell pedagogisk kompetanse

 • erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning

 • erfaring med internasjonalt samarbeid og erfaring med å skrive søknad for prosjektmidler

 • erfaring med formidling av fag- og forskning                                       


Personlige egenskaper:

 • selvstendig og ansvarlig

 • interesse for å bidra til å styrke forskning og fagutvikling på fagseksjonen

 • evne til å ta initiativ, både til faglige og sosiale aktiviteter i tråd med et godt arbeidsmiljø

 • positiv og med gode samarbeidsevner

 • god evne til formidling

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor kan det være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor i ett år.                                                                     

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

 

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor  er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

1) Fagseksjonsleder Eli Bjøvad Eikefjord, telefon: 55 58 55 88

2) Instituttleder Bjørg N.R. Hafslund, telefon: 55 58 55 06 / 900 71 972

                                      

                                        

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  160151
 • Intern-ID
  18/08856
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger