Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.200 studenter og 160 ansatte.

Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern.

Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag, Norsk hotellhøgskole og Nettverk for kjønnsforskning (NFK). Nettverk for kjønnsforskning tilbyr studier og driver forskning på internasjonalt nivå. Det er i dag 4 ansatte (tre seniorforskere og en stipendiat) og et stigende antall studenter. Nettverk for kjønnsforskning koordinerer en større gruppe av forskere med interesse for kjønnsperspektivet og feministisk teori ved Universitetet i Stavanger.


Postdoktor i kjønnsforskning

Universitetet i Stavanger har ledig 2-årig åremålsstilling som postdoktor i kjønnsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nettverk for kjønnsforskning, med mulighet for utvidelse til 3 år med pliktarbeid i form av undervisning og veiledning (33%). Stillingen er ledig fra 1. juni 2019.

Fagområdet for stillingen er kjønnsforskning med fokus på rasisme.

De senere år har kritiske perspektiver på rasialiseringsprosesser og strukturell rasisme fått en mer fremtredende plass i de nordiske offentligheter. Selv om samme tendens gjør seg gjeldende i nordisk kjønnsforskning, er den eksisterende forskningsbaserte kunnskapen om rasisme fremdeles av begrenset omfang. Postdoktorprosjektet skal derfor bidra til å utbygge og kvalifisere denne dimensjon av kjønnsforskningens kunnskapsproduksjon. Prosjekter som tar utgangspunkt i nordisk rasisme eller rasisme i de nordiske regioner vil bli prioritert.

Formålet med stillingen er å gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Den som ansettes må ha doktorgrad innenfor kjønnsforskning, eller ha tilsvarende relevant fagbakgrunn. Doktorgraden må ikke være eldre enn fire år ved søknadsfristens utløp. Det er et krav at doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristens utløp, og en forutsetning at doktorgraden er forsvart før du tiltrer stillingen som postdoktor.

Søknaden må inneholde:

 • Søknad med beskrivelse av motivasjonen for å søke stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse på engelsk (maks 5 sider inklusive bibliografi). Prosjektbeskrivelsen bør minimum redegjøre for forskningsspørsmål og relevans, teoretisk rammeverk, metodologiske overveielser og en beskrivelse av forventet utbytte.
 • CV og liste over vitenskapelige publikasjoner.
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 4, inkl. doktorgradsavhandling som skal vedlegges i sin helhet).
 • Karakterutskrifter og relevante attester, anbefalinger (max 2), vitnemål eller dokumentasjon på at doktorgradsavhandlingen er innlevert til vurdering.

Vurderingskriterier:

 • Søkers faglige kvalifikasjoner innenfor kjønns- og rasismeforskning eller relaterte fagfelt.
 • Vitenskapelig kvalitet i prosjektbeskrivelsen (relevans, gjennomførbarhet og originalitet).
 • Analytisk, metodologisk og teoretisk kompetanse.
 • Selvstendighet og evne til samarbeid.
 • Formidlingskompetanse.
 • Skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk.

I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet. Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av fagmiljøet ved Nettverk for kjønnsforskning og universitetet generelt.

I en tre-årig stilling inngår pliktarbeid i form av undervisning og veiledning. Postdoktor vil da det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, kr 520.000 - 650.000 bto pr år.  I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til faglig leder, professor Lene Myong, tlf 51831509, epost: lene.myong@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51831558, epost helene.e.figved@uis.no.

Det er en prioritet for Nettverk for kjønnsforskning å skape et inkluderende og attraktivt arbeidsmiljø tilpasset internasjonale forskere. Nettverket tilstreber en interseksjonell tilgang til mangfoldighet og inklusjon og oppfordrer derfor personer med minoritetserfaringer til å søke stillingen.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes sakkyndig komité for vurdering. Dette vil gjelde for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

Søknad registreres i elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og - plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 4 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  160111
 • Intern-ID
  30082757
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger