Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Stipendiat i reservoarteknologi/reservoarkjemi

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i reservoarteknologi/reservoarkjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Den som skal ansettes skal arbeide innenfor prosjektet «Forståelse av initiell fukting i reservoarer».

Injeksjon av «Smart Vann» er en miljøvennlig og kostnadseffektiv metode for å øke utvinningen fra oljereservoarer. Smart Vann er et injeksjonsvann som er optimalisert mhp. ionesammensetning for å gi fuktforandring og økt fortrengningseffektivitet i reservoaret. Enhver økt oljeutvinning (EOR)-metode med mål om å øke vannfuktingen i reservoaret er avhengig av den initielle fuktingen i reservoaret. Den initielle fuktingen i reservoaret er generert ved reservoartemperatur og over geologisk tid og er et resultat av kjemiske interaksjoner mellom reservoarbergarten, formasjonsvannet og råoljekomponentene. Viktigheten av reservoarkjemi; vann- og oljekjemi, samt kjemien tilknyttet reservoarmineralene blir til tider oversett under oljeproduksjonsprosessene. Imidlertid er den initielle fuktingen, og dermed fordelingen og strømmen av olje og vann, påvirket av reservoarkjemi.

Eksperimentelle laboratorieforsøk skal øke vår forståelse av de faktorene og kjemiske interaksjonene som påvirker reservoarfuktingen. Mineralene i sandsteinsreservoarer er i hovedsak kvarts, feltspat og leire. Feltspat og leire er kjemisk reaktive mineraler pga. deres kationutbyttingskapasitet (CEC), og leirmineraler bidrar i tillegg med en betydelig andel av tilgjengelig overflateareal i sandsteinsreservoarer. I prosjektet skal vi undersøke og kvantifisere kjemisk reaktivitet til ulike bergartsmineraler. Vi vil også studere oljekomponentenes evne til å fukte mineraloverflater i ulike saltvannsløsninger. Eksperimentelle observasjoner vil bli inkludert i kjemiske/fysiske modeller for å forbedre disse og forbedre inputdata til reservoarsimuleringsmodeller.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor fysikalsk kjemi eller petroleumsteknologi, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Søkeren må også ha god eksperimentell laboratorieerfaring, fortrinnsvis relatert til oljeutvinningstesting, og det er ønskelig at søkeren har kunnskap om vannbasert EOR.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449 400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Tina Puntervold, tlf 51832213, epost tina.puntervold@uis.no eller til førsteamanuensis Skule Strand, tlf 51832291, epost skule.strand@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf 51831419, epost margot.treen@uis.no.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  159700
 • Intern-ID
  30082426
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger