UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for helse- og omsorgsfag

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Forsker tilknyttet forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering ved UiT

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig midlertidig 100 % stilling som forsker. Stillingen er finansiert av Helse Nord RHF og tilknyttet forskningsgruppen Folkehelse og rehabilitering ved IHO.

 

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.11.2018 og gjelder for 2 år med mulighet for inntil 2 års forlengelse.

 

Stillingen vil i utgangspunktet være 80% knyttet opp mot IHO som forsker med resterende 20 % del av stillingen knyttet opp mot en klinisk enhet i Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Andre prosentvise kombinasjoner kan også være aktuelle, inkludert en deling i to deltidsstillinger til to personer, eller kombinert med undervisningsstilling ved IHO. I forskerstillingen inngår regionalt ansvar for forskning på pasient- og pårørendeopplæring og brukermedvirkning.

 

Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) skal gjennom sin samlede forsknings-, utviklings-, og utdanningsaktivitet bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenester av høy faglig kvalitet for den nordnorske befolkningen. Instituttet utdanner ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer og sykepleiere, og har studieprogrammer knyttet til grunn‑, videre‑ og masterutdanninger innen disse områdene. Instituttet bidrar i ph.d.‑programmet ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Forskningsaktiviteten ved instituttet er i dag organisert i åtte forskningsgrupper. Instituttet har omtrent 250 ansatte i hel‑ og delstillinger, og er hovedsakelig lokalisert i Tromsø, Hammerfest, Narvik og Harstad. For mer informasjon se: Institutt for helse- og omsorgsfag

 

Flere opplysninger kan du få ved å kontakte instituttleder Nina Emaus på tlf. 94137763 eller e-post: nina.emaus@uit.no, regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord Elsa Hamre på tlf. 99557394 eller e-post: Elsa.Hamre@nordlandssykehuset.no, eller forskningssjef Tove Klæboe Nilsen i Helse Nord RHF tlf. 98684862 eller e-post: Tove.Klaeboe.Nilsen@helse-nord.no.

 

Arbeidsoppgaver
Pasient- og pårørendeopplæring er spesialisthelsetjenestens fjerde lovpålagte oppgave og Helse Nord har en Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring (2012 – 2018). Den som får stillingen skal forske selv, og motivere andre til å gjøre det samme. Målet er å få dokumentasjon til utvikling og videre drift av fagfeltet. Oppgaver i stillingen:

 

 • kartlegge aktivitet og ressursmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • skaffe seg kjennskap til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk både innen forskning og tjenesten, og delta i disse
 • definere forskningsfeltet og prioritere satsninger og prosjekter som skal gjennomføres på kort og lang sikt. Dette ønskes gjort i samarbeid med regional rådgiver for opplæring av pasient og pårørende og gjennom nettverksarbeid, eventuelt rådgivningsgruppe for denne satsningen fra Helse Nord
 • gjennomføre egne forskningsprosjekter
 • stimulere til forskning i feltet
 • rekruttere nye forskere (søke eksterne forskningsmidler)
 • formidle forskningsvirksomheten til helseforetakene/lærings- og mestringssentrene og kommunene, bruker- og interesseorganisasjoner samt andre aktuelle instanser
 • akademisk publisering og formidling

 

Vi forventer at du som ansettes i forskerstillingen blir en aktiv og engasjert bidragsyter i forskningsgruppen og bidrar til strategisk utvikling av denne. Derfor bør du orientere deg om forskningsgruppe Folkehelse og rehabilitering og gjøre rede for hvordan du kan være med på å styrke den. Vi vil prioritere deg som også kan bidra til å styrke instituttets FoU-satsinger.

 

Kvalifikasjonskrav
For å bli ansatt som forsker må du ha norsk doktorgrad på et aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå, dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

 

Alle søkere må ha:

 • helsefaglig eller annen relevant faglig bakgrunn
 • tidligere forskererfaring
 • gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper
 • grunnleggende datakunnskaper og beherske MS Office-pakken
 • gode kommunikasjonsevner

 

Vi vil vektlegge din personlige egnethet, og søker deg som er en initiativrik og kunnskapsrik fagperson som evner å finne konstruktive løsninger. Du må kunne arbeide godt så vel alene som sammen med andre. I tillegg må du være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet. Vi ønsker også at du er en konstruktiv og positiv person som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor. Det er også en fordel med erfaring fra forskningssamarbeid i spesialisthelsetjenesten.

 

Vi kan tilby

 • interessante arbeidsoppgaver
 • dyktige kollegaer
 • godt fellesskap
 • gode karrieremuligheter
 • stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 

Arbeids- og lønnsvilkår
Arbeidsstedet for stillingen er i Tromsø, men annet arbeidssted innen Helse Nord sitt nedslagsområde kan vurderes. Ved UiT Norges arktiske universitetet er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Det er ikke innberegnet undervisningstid til denne stillingen.

 

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

 

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift ph.d. grad eller tilsvarende (original språk og oversatt
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

 

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

 

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

 

Generelt
For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. november 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  159651
 • Intern-ID
  2018/4490
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger