Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar.

HVL skal vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Førsteamanunesis/ førstelektor i fysisk aktivitet og folkehelse


Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis /førstelektor i fysisk aktivitet og folkehelse. Stillinga er knyttet til institutt for idrett, kothald og naturfag, campus Sogndal.

 

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har fire institutt med tilsette i Bergen, Sogndal og på Stord. Fakultetet er ein av dei største lærarutdanningsinstitusjonane i landet med rundt 6200 studentar og 550 tilsette, og tilbyr barnehagelærarutdanning, grunnskulelærarutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelorutdanningar, masterutdanningar og Ph.d.- program. Fakultetet har eit omfattande etter- og vidareutdanningstilbod. Forskingsaktiviteten ved fakultetet blir organisert i forskingsprogram og forskargrupper.

Institutt for idrett, kosthald og naturfag har ca 100 tilsette i Sogndal, Bergen og på Stord. Fagområda i instituttet omfattar idrett, kroppsøving, folkehelse, friluftsliv, naturfag og mat og helse. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er ein del av instituttet. Instituttet har ansvar for fleire utdanningar på bachelornivå innan idrett, kroppsøving, friluftsliv og folkehelsearbeid. I tillegg kjem masterutdanningar i idrettsvitskap og fysisk aktivitet og kosthald i eit skulemiljø. Instituttet gir og undervisning på sine fagområde på alle nivå i barnehagelærarutdanninga og ved grunnskulelærarutdanningane og bidrar i fakultetet sitt Ph.D.-program Danning og didaktiske praksisar.

Tilsette på instituttet er involvert i forsking og utviklingsarbeid som er relevant for aktiviteten ved fakultetet og deltek i faglege nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet er og ein viktig aktør regionalt og nasjonalt for å bidra til vidareutdanning og kompetanseutvikling i skule, barnehage, idrett, friluftsliv, helse- og treningssenterbransje mm.

 

Ansvars- og arbeidsområde:
Stillinga er knytt til Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved campus Sogndal. Fagområda vi søker særleg kompetanse i er folkehelse/folkehelsearbeid, førebyggande fysisk aktivitet, fysisk aktivitet for born og unge, tilpassa fysisk aktivitet, personleg trenar  og vitskapleg metode. 
  

 Arbeidsoppgåvene vil primært vere :

 • Teoretisk og praktisk undervisning
 • Praksisoppfølging
 • Forsking- og utviklingsarbeid knytt til forskingsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og kosthald
 • Munnleg og skriftleg rettleiing
 • Studieadministrative oppgåver/koordinering av studentgrupper

 

Arbeidsoppgåver innan etter- og vidareutdanning- og/eller kurs og oppdragsverksemd kan og vere aktuelt, avhengig av søkaren sin kompetanse og instituttet sine behov. Det er forventa deltaking i forskingsaktiviteten på instituttet/fakultetet.

 

I stillinga inngår ressurs til faglig-administrativt arbeid. Tilsette søker om tid til forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for utdanningane ved instituttet.

 

Kvalifikasjonskrav 

Søkaren må ha førstekompetanse i idrett/fysisk aktivitet og helse eller eit anna fag/fagområde med stor relevans for stillinga.

 

For tilsetjing som førsteamanuensis må søkar ha avlagt doktorgrad med relevans for stillingsprofilen. For tilsetjing som førstelektor må søkar ha kompetanse på nivå med norsk doktorgrad, og med tilsvarande relevanskrav.

 

Den som blir tilsett må ha gode samarbeids- og formidlingsevner, men og evne til å arbeide sjølvstendig, ta initiativ og vere fleksibel. Høgt etisk medvit i møte med studentar er påkrevd.

 

 

 

Undervisningsspråket er norsk. Søkar som ikkje meistrar  norsk eller eit anna skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innan to år. Dersom den som blir tilsett ikkje har formell praktisk pedagogisk kompetanse, må vedkomande delta på kurs i høgskulepedagogikk innan to år frå tilsetjingsdato.Ønska kvalifikasjoner
Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkarar vil det bli lagt vekt på: 

 • Undervisningserfaring frå høgare utdanning, vidaregåande skule eller grunnskule
 • Erfaring frå treningssenter, frisklivssentral, rehabilitering- og opptreningssenter eller liknande
 • Forskingserfaring
 • Erfaring frå rettleiing av studentar
 • Pedagogisk utdanning
 • Kompetanse innan praktiske idrettar og aktivitetar

 

Det vil bli vurdert om søkaren er personleg eigna for stillinga.

    

 

Søk på stillinga
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk denne stillinga»” på denne sida. Som vedlegg til søknaden må søkarar også laste opp dei vitskaplege arbeida (inntil 5 stk.) dei ønskjer å ha med i vurderinga, fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Søkarar bør nemne dei arbeida eller delar av arbeid som særleg skal vektleggjast ved vurderinga. Søknaden må også innehalde oversikt over vedlegg som dokumenterer søkarens pedagogiske kvalifikasjonar. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit
skandinavisk språk eller engelsk, må søkar sjølv laste opp attesterte omsettingar.

Vi gjer merksam på at søknader blir vurderte med den informasjonen som ligg føre i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkar sitt ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innan fristen. Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersoner ved høgskulen.

Søkarar til stillinga vil bli vurderte og rangerte av eit sakkunnig utval. Aktuelle kandidatar til stillinga vil bli innkalla til intervju og bedne om å halde prøveforelesing.

 

Lønnsvilkår

Førsteamanuensis vert løna etter Statens regulativ, stillingskode 1011.
Førstelektor vert løna etter Statens regulativ, stillingskode 1198.
Høgskulen har tenestepensjonsordning og det vert trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse

 

Generell informasjon
Den som vert tilsett må rette seg etter dei lover, forskrifter, instruksar og avtaler som til ei kvar tid gjeld for stillinga.
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og rekruttere personar med ulik nasjonal- eller etnisk bakgrunn.

 

Opplysingar om søkar kan bli gjort offentleg sjølv om søkar ber om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom førespurnaden ikkje blir tatt til følgje, vil søkar bli varsla om dette.
Høgskulen på Vestlandet er ei I/A-bedrift.

 

Heimeside

 

Kontaktperson:

Assisterande institutleiar Ane Solbraa tlf: 57 67 60 81 / mobil: 90953275

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Sogndal
 • Arbeidssted
  campus Sogndal
 • Jobbnorge-ID
  159553
 • Intern-ID
  18/08342
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger