Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har og ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.

En stor del av forskningen ved instituttet er organisert under  programområdet «Læringskulturer i barnehagen» . Programområdet har fem forskergrupper: Estetiske og emosjonelle læreprosesser; Barns språklige og litterære praksiser; Kvalitet, profesjon og læring; Verdier i barnehagen; Sustainability, STEM and Physical Education.

Universitetet i Stavanger ble i desember 2017 utnevnt av Forskningsrådet som ett av to nasjonale Senter for barnehageforskning for de neste fem årene, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år. Institutt for barnehagelærerutdanning vil ha en sentrale rolle i dette.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag 60 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.


Postdoktor i pedagogikk

Søknadsfrist 02.01.2019

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

Fagområdet for stillingen er pedagogikk. Stillingen inngår i forskningsteamet for GoBaN skole, som er en oppfølgingsstudie av Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no), og vil ha et fokus på barnas utdanningsløp gjennom grunnskolen. Det bygges her videre på de longitudinelle dataene samlet i GoBaN-studien, bestående av omfattende datamateriale om barns utvikling, hjemmemiljø og erfaringer fra barnehagen. Tidligere innsamlede data kombineres med nye skoledata, der klasseromspraksis og klasseromsforskning vil inngå som en sentral del av denne studien. Søker må derfor ha bred erfaring med flere varierte forskningsmetoder, både kvantitativt og kvalitativt orienterte tilnærminger. Det legges vekt på at søker har erfaring fra barnehageforskning med tanke på å studere sammenhengen mellom barnehage og skole, der også studier av språkmiljøet vil stå sentralt.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til prosjektets relevans, kvalitet og gjennomførbarhet. I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Postdoktor vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, kr 500.000 - 612.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Marit Alvestad, tlf 51833537, epost marit.alvestad@uis.no eller til instituttleder Jorunn Melberg, tlf 51833499, epost jorunn.melberg@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf 51833445, epost grete.marnburg@uis.no.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registeres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  158799
 • Intern-ID
  30081706
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger