NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for økonomi  

Fakultet for økonomi er NTNUs nyeste fakultet, og har fagmiljøer i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Forskningen og utdanningene her favner bredt innenfor økonomi, ledelse og teknologi, og er i stor grad preget av tverrfaglighet og regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Våre fagmiljøer er viktige bidragsytere til norsk industri og økonomisk politikk. Fakultetet har fire institutter og en fakultetsadministrasjon.

Stipendiat/Postdoktor i kvantitativ helselogistikk

Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat eller postdoktor innen kvantitativ helselogistikk.

Stipendiatstillingen gjelder for en periode på fire år, inkludert 25% arbeid for instituttet. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.
Postdoktorstillingen gjelder for en periode på tre år, inkludert 33% arbeid for instituttet. Stillingen som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Instituttet er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:

• Bedriftsøkonomi og optimering
• Helse, miljø og sikkerhet
• Virksomhetsledelse
• Strategi og forretningsutvikling
• Eksperter i Team (fagseksjon)
• Fagseksjon for økonomi og ledelse (campus Gjøvik)

Stillingen vil bli tilknyttet faggruppen for bedriftsøkonomi og optimering, hvor en har en stor og aktiv gruppe som forsker innen diskret optimering med anvendelser innenfor blant annet transport, logistikk og helse.

Bakgrunn
Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet «Improved patient flow and resource utilization at St. Olav’s hospital» som er finansiert av NTNU. Den er forankret ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT), og det vil i prosjektet være tett samarbeid med Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) ved St. Olavs Hospital. Målet med prosjektet er å sørge for en bedre pasientflyt og ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital, og her vil metodikk innen operasjonsanalyse, som optimering, simulering og køteori, være viktige analyseverktøy for å forbedre pasientflyten og utnyttelsen av de knappe ressursene ved sykehuset. Utgangspunktet er å studere og få en forståelse for koordineringsproblematikken som oppstår når kritiske ressurser inngår i flere ulike pasientforløp og dermed må samplanlegges for å utnyttes effektivt.

Arbeidsområder stipendiat
Arbeidet for instituttet tilsvarer ett år og kan bestå av deltakelse i undervisningsarbeid som øvingsleder, foreleser, eksamenssensor, fagutvikler og/eller veileder på prosjekt- og masteroppgaver. Videre kan det inngå verv i utvalg og styrer og andre administrative oppgaver. Til slutt må en være forberedt på å delta i utredningsarbeid i forbindelse med universitetets aktivitet.

Arbeidsområder postdoktor
• undervisning innen operasjonsanalyse
• forskning innen fagområdet som resulterer i publikasjoner i internasjonalt anerkjente journaler
• veiledning av mastergradsstudenter innen sitt fagområde
• eksamensarbeid
• administrative oppgaver

Kvalifikasjoner stipendiat
Det kreves fullført mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse med godt resultat, eller utdanning på tilsvarende nivå før oppstart i stipendiatstilling. Minstekravet for å søke er normalt karakter B eller tilsvarende, både på masteroppgaven og i snitt de siste to år av mastergradsstudiet (120 studiepoeng). Søkere med svakere karakterbakgrunn kan bli opptatt dersom det kan dokumenteres at vedkommende er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
Søkere i avslutningsfasen av masterstudiet oppfordres til å søke, og vil kunne gis tilsagn om ansettelse med forbehold om tilfredsstillende resultat på avsluttende oppgaver.

Siden det inngår ett års arbeidsplikt, må kvalifiserte søkere beherske norsk tilsvarende nivå 4 etter NTNUs system og engelsk skriftlig og muntlig.

Kvalifikasjoner postdoktor
Det kreves fullført norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Vi ønsker også søkere som er i ferd med å innlevere sin doktorgrad.

Kvalifikasjoner begge stillingskategorier:
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Søkere forventes å ha en solid bakgrunn i operasjonsanalyse samt interesse og motivasjon for å arbeide med anvendt kvantitativ forskning for sykehus i tett samarbeid med forskere og medarbeidere i sykehussektoren. Det vurderes som positivt om søkere har kunnskap om og erfaring med programmering.

Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial.
Personlig egnethet som omstillingsevne, gode samarbeidsferdigheter og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d.-programmet i industriell økonomi og teknologiledelse. Informasjon om dette finnes på http://www.ntnu.no/studier/phiot.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr
• Lønn stipendiat (stillingskode 1017) etter lønnstrinn 51 i Statens lønnsregulativ, for tiden minimum brutto kr. 449 400,- pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse
• Lønn for postdoktor (stillingskode 1352) etter lønnstrinn 59 i Statens lønnsregulativ, brutto kr. 515 200,- pr. år. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse
• Spennende og motiverende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• Veiledning og tilbakemelding på forskningsarbeid i nær interaksjon med veilederne
• Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
• Gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
• Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad
Innen søknadsfristen må følgende registreres i Jobbnorge:
• Søknad
• CV, vitnemål og attester
• Vitenskapelig arbeid som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved vurderingen.
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte Institutt for industriell økonomi, instituttleder Marielle Christiansen telefon 918 97 038, e-post mc@ntnu.no eller professor Henrik Andersson telefon 900 74 968, e-post henrik.andersson@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 21. oktober 2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. november 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Gløshaugen
 • Jobbnorge-ID
  158429
 • Intern-ID
  2018/18942
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger