Kulturdepartementet har ansvar for den statlege politikken og forvaltinga på områda kultur, medium, idrett, frivillig verksemd, og tru- og livssynssamfunn. Departementet har om lag 155 tilsette, for tida fordelte på fem avdelingar og ei kommunikasjonseining.

Medieavdelinga har ansvar for medie- og filmsaker, pengespel og opphavsrett. Avdelinga har ansvar for etatsstyring av Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet og Norsk Filminstitutt. Avdelinga har også ansvar for eigarstyring av dei statlege selskapa Filmparken AS, Norsk rikskringkasting AS og Norsk Tipping AS.

Områda avdelinga har ansvar for, er prega av store og djuptgåande endringar. Ny teknologi fører med seg endringar i produksjon og distribusjon, og endringar i marknaden skaper nye forretningsmodellar og konkurranseforhold, nye aktørar og bransjestrukturar. Mediebruken og deltaking frå publikum er vesentleg endra. Ei utfordring for avdelinga er å bidra til at dei politiske verkemidla er best mogleg tilpassa situasjonen no og i framtida.

Avdelinga har om lag 22 medarbeidarar fordelte på to seksjonar og ein stab. Dei to seksjonane er seksjon for mediepolitikk og pengespel, og seksjon for film og opphavsrett. Den ledige stillinga ligg i seksjon for mediepolitikk og pengespel, som mellom anna har ansvar for kringkastingspolitikk, mediestøtte og pengespel. Seksjonen forvaltar staten sitt eigarskap i NRK og Norsk Tipping AS, og bidrar i etatsstyringa av Lotteri- og stiftelsestilsynet og Medietilsynet.

Vil du arbeide med mediepolitiske spørsmål?

Kulturdepartementet søkjer deg som har lyst til å vere med på å utforme ein politikk for morgondagen på mediefeltet. Stillinga er eit vikariat på eitt år.

Arbeidsoppgåver

Hovudoppgåva for stillinga vil vere å utarbeide grunnlag for avgjerder og gje faglege råd til den politiske leiinga om mediepolitikken. Du vil mellom anna delta i eigarstyringa av NRK og bidra til å utvikle ein moderne mediestøtte. Departementet legg opp til å fremje ei melding til Stortinget om mediestøtteordningane i løpet av hausten. Ei viktig oppgåve for deg vil vere å følgje opp denne meldinga.

Du vil arbeide på eit fagfelt som er prega av digital transformasjon, og det er naudsynt å tilpasse den offentlege politikken til endringar i tenestetilbod, marknadsstruktur og forbruksmønster. Dette er krevjande oppgåver som fordrar at du mellom anna held deg oppdatert om endringar i medievaner og mediestruktur. Du må vere budd på å stille din kompetanse til disposisjon for andre seksjonar og avdelingar i departementet.

Kvalifikasjonar

Du må ha bachelorgrad i medievitskap eller i andre relevante studieretningar. Det er ei fordel om du har ein mastergrad som er relevant for stillinga. Relevant røynsle er også ein fordel.

Du er god til å uttrykke deg munnleg og skriftleg på norsk og på engelsk. Vi legg elles vekt på at du er analytisk og samfunnsorientert, forstår rolla som tilsett i eit departement, har stor arbeidskapasitet, og at du har evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert. Du må kommunisere og samarbeide godt. Fleksibilitet og initiativ er naudsynt, og du bør ha interesse for korleis teknologi, økonomi og formelle rammevilkår verkar saman.

For kandidatar som har lang nok røynsle til å bli tilsett som seniorrådgjevar, er det særlege krav om sjølvstende og evne til å sikre framdrift i arbeidsprosessar. Vi legg også vekt på evne til å tenkje strategisk, rettleie andre, og å koordinere større arbeid.

Vi tilbyr

Kulturdepartementet har eit kunnskapsrikt og stimulerande arbeidsmiljø, med engasjerte, kompetente og resultatorienterte medarbeidarar. Kvardagen i Medieavdelinga er prega av høgt arbeidstempo, varierte og utfordrande arbeidsoppgåver og eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø.

Vi held til i hyggelege lokale midt i Oslo sentrum. Som tilsett hos oss har du fleksibel arbeidstid, høve til trening i arbeidstida, pensjonsordning og rett til å søkje bustadlån gjennom Statens pensjonskasse.

Tittel for stillingane er 1436 rådgjevar eller 1438 seniorrådgjevar. For å bli tilsett som seniorrådgjevar må du ha minimum 5 års røynsle som er direkte relevant for stillinga.

Rådgjevar frå kr 456 900,- til kr 534 100,- brutto per år.

Seniorrådgjevar frå kr 524 200,- til kr 619 300,- brutto per år.

For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn bli vurdert.

Inkluderande arbeidsliv og mangfald

Staten som arbeidsgjevar skal nytte den fulle breidda i kompetansen til innbyggjarane. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i samfunnet. Difor blir alle kvalifiserte kandidatar med ulik utdanning og arbeids- og livserfaring oppmoda til å søkje jobb i staten. Departementet er ei IA-verksemd. I det ligg det mellom anna at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Dei som søkjer, må vere merksame på at dei kan bli oppførte på offentleg søkjarliste sjølv om dei ber om ikkje å bli det. Departementet vil svare på krav om unntak frå den offentlege søkjarlista før ho blir offentleggjord. 

Kontakt

For meir informasjon om stillinga, kontakt avdelingsdirektør Øyvind Christensen på telefon 22 24 80 02 eller på mobil 907 95 192.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. september 2018
 • Arbeidsgiver
  Kulturdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  157592
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger