NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Utdanningstilbudet i arkiv- og samlingsforvaltning gis i samarbeid med Institutt for Datateknologi og Informatikk (IDI). Tilbudet består i dag av en bachelor-utdanning med utgangspunkt i arkivvitenskap, IKT og museumskunnskap, samt etter- og videreutdanningsemner som skal styrke arkivarbeidet og dokumentasjonsforvaltningen i Norge.

Fagmiljøet i arkiv- og samlingsforvaltning er lagt til fagseksjonen for samfunnsfagene. Seksjonen har for tiden 36 vitenskapelig ansatte. Det er fem professorer, 11 førsteamanuenser, tre førstelektorer, 12 universitetslektorer og fem stipendiater. 

Det er nå ledig en stilling som førsteamanuensis i arkiv- og samlingsforvaltning. Stillingen er særlig knyttet til utdannings- og forskningsområder som forener dokumentasjonsforvaltning/arkivvitenskap og IKT. Kandidater som har slik dokumentert tverrvitenskapelig kompetanse fra forskning og utdanning og kandidater som vurderes å ha betydelig faglig tyngde innen dokumentasjonsforvaltning/arkivvitenskap og IKT vil vurderes som særlig interessante for stillingen.

Arbeidsområder

 • Undervisning og forskning i tverrfaglige emner som forener dokumentasjonsforvaltning/arkivvitenskap og IKT
 • Undervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, samt arbeid med videreutvikling av undervisning.
 • Delta aktivt i videreutviklingen av faget og fagmiljøet.
 • Administrative oppgaver
 • Være en pådriver i seksjonens forskningsvirksomhet og mastersatsing
 • Forskningsformidling og populærvitenskapelig formidling
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde

Den som ansettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. 

Kvalifikasjoner

Det kreves vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå i et relevant fagområde. I tillegg kreves det utdanning på mastergradsnivå i en samfunnsvitenskapelig fagretning, rettsvitenskap eller informatikk/IT. Det kreves arkivfaglig utdanning på akademisk nivå eller solid, dokumentert kompetanse fra dokumentasjonsforvaltning. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid innen området. Søkere uten fullført phd-utdanning kan blir vurdert for stillingen hvis det kan dokumenteres at doktorgradsarbeidet er i sluttføringsfasen.

Erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt. Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider og erfaring fra undervisning og veiledning. Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for arkiv- og samlingsforvaltning, særlig innen dokumentasjonsforvaltning/arkivvitenskap og IKT. Publisering av forskningsresultater i anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler innenfor aktuelle fagområder vil bli tillagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Det vil også bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til pedagogisk prøving ved en prøveforelesning og intervju. For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som førsteamanuensis kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,-. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere. For stilling som førsteamanuensis vil det over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester

For søkere til stilling som førsteamanuensis kreves dessuten 

 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Gunnar Grut, gunnar.grut@ntnu.no, telefon +47 980 93 322, eller professor Svein Carstens, svein.carstens@ntnu.no, telefon +47 735 59 882, eller førsteamanuensis Lars Christian Jenssen, lars.c.jenssen@ntnu.no, tel. +47 455 19 896

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-229.

Søknadsfrist 31.10.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  157433
 • Intern-ID
  2018/23259
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger