NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i kulturminneforvaltning

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis med ansvar inn mot bachelor- og masterprogrammene i kulturminneforvaltning. Tiltredelse 01.06.2019

Informasjon om instituttet
Institutt for historiske studier er en del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU og er lokalisert på Dragvoll. Instituttet har per i dag 35 fast vitenskapelige ansatte og 35 stipendiater/postdoktorer. Instituttet har ansvar for følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, bachelor og master i historie, bachelor og master i kulturminneforvaltning, bachelor og master i klassiske fag, bachelor og master i europastudier og 5-årig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ihs

Den ledige stillingen vil være én av fem stillinger som, helt eller delvis, er tilknyttet programmene for kulturminneforvaltning. Programmene er relativt nye (bachelorstudium fra 2003 og master fra 2006) og utdanner kandidater til kulturminnefeltet i vid forstand. Det innebærer at programmene kombinerer teoretiske og mer praksisorienterte tematikker fra ulike fagfelt som historie, arkeologi, museologi, forvaltningslære, geografi, arkitektur, kunsthistorie, kulturarvsstudier og minnestudier. Både på bachelor- og masternivå blir tverrfaglige og tverrfakultære emnestudier kombinert med hospiterings- og praksisperioder. NTNU satser sterkt på nye undervisnings- og vurderingsformer, og på kulturminneforvaltning er alternative og praksisnære lærings- og evalueringsformer en integrert del både på bachelor- og masternivå. Mer informasjon om programmenes fagprofiler finnes på http://www.ntnu.no/studier/bkulmi og http://www.ntnu.no/studier/mkulmi

Krav for stillingen

 • Søkeren må ha førstekompetanse i enten historie, kulturhistorie, kulturarvsstudier, museologi, arkeologi, arkitektur eller andre disipliner av relevans for stillingen.
 • Søkeren må ha god breddekunnskap om kulturminneforvaltning som fag- og praksisfelt, med særlig vekt på nyere tids/etterreformatoriske kulturminner.
 • Søkeren må beherske norsk, svensk eller dansk. Undervisninga foregår normalt på norsk, men undervisning på engelsk må også påregnes.
 • Ansatte må ha dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning eller erfaring fra undervisning/veiledning. Dersom den ansatte ikke har formell universitetspedagogisk kompetanse, må vedkommende ta et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs. Dersom den ansatte har dokumentert utstrakt praktisk-pedagogisk kompetanse, vil det i enkelte tilfeller kunne gis fritak fra slikt kurs.

Ved vurdering av søkerne legges det også vekt på:

 • Dokumentert relevant erfaring fra etablering av kunnskap om og kontekstualisering av kulturminner er ønskelig.
 • Dokumentert relevant erfaring fra dokumentasjon, forvaltning, formidling eller fortolkning av kulturminner/kulturarv i eller utenfor museer er også en fordel.
 • Program for kulturminneforvaltning er et lite fagmiljø, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. I dette ligger motivasjon, evne og erfaring i å undervise, evne til å videreutvikle studieprogrammene, og forskning og faglig samarbeid.

Arbeidsoppgaver
Den som blir ansatt, må kunne gå inn i undervisning, veiledning og sensur på alle utdanningsnivåer, inkludert ph.d., og vil få emneansvar for ett eller flere emner. Det er ønske om å styrke forskning innenfor programmenes kjerneområder, og det forventes at den som blir tilsatt, er aktiv når det gjelder forskning og publisering på kulturminnefaglige tematikker. Søkeren bes derfor om å legge ved et kort notat (inntil tre sider) om hvilke planer hun/han har for videre forskning som er relatert til feltet.

Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 515.200,-. Den som ansetes vil normalt bli avlønnet fra kr. 544.400,- til kr.607.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen. Søkere i en tidlig fase av karrieren oppfordres til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet, slik at vedkommende får anledning til eventuelt å trekke sin søknad.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan ha daglig arbeidsplass ved instituttet.

Krav til søknaden
Søknaden skal sendes elektronisk via Jobbnorge og merkes HF 18-040. Søknader som ikke er sendt gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist, vil ikke komme i betraktning.

Til søknaden må du legge ved følgende papirer:

 • CV, inkl. tre referansepersoner med kontaktinformasjon
 • fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
 • beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen bør inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til, de inntil fem arbeidene nevnt nedenfor. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker, legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
 • legge ved et kort notat (inntil tre sider) om hvilke planer hun/han har for videre forskning som er relatert til feltet
 • dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentlisten "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, tlf. nr. 73 59 76 84, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • attester og vitnemål
 • annen relevant informasjon

Prosess
Du skal IKKE legge ved vitenskapelige arbeider til søknaden. Etter søknadsfristen vil noen av søkerne bli innstilt til videre vurdering. Alle som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt eller ikke.

Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider som ansees som viktige for den sakkyndige komiteens evaluering av de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil være anledning til å sende inn inntil fem utvalgte vitenskapelige arbeider (trykte eller utrykte), som søkeren ønsker vurdert ved bedømmelsen. Disse sendes elektronisk på e-post til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no. Merk e-posten HF 18-040.
De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og pedagogisk prøve.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås hos instituttets professor Aud Mikkelsen Tretvik, tlf. +47 73 59 64 49, e-post: aud.tretvik@ntnu.no, eller instituttleder Tor Einar Fagerland, tlf. +47 411 44 702, e-post: tor.e.fagerland@ntnu.no.

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalrådgiver ved Det humanistiske fakultet; Hege Kissten, tlf. +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  157358
 • Intern-ID
  2018/31061
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger