NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuesis i spesialpedagogikk (SU-228)

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning. 

Ved Institutt for lærerutdanning er ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk. Det er ønskelig med kompetanse på det spesialpedagogiske feltet med relevans for skole og/eller lærerutdanning.

Den som ansettes vil tilhøre fagseksjon for pedagogikk. Pedagogikk inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning 8–13, praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årig mastergradstilbud i pedagogikk. NTNU tilbyr også videreutdanningsemner for lærere i både grunnskole og videregående skole. I den nye GLU-masteren vil NTNU tilby to retninger innenfor pedagogikkområdet der ansatte ved pedagogikkseksjonen vil være sentrale; spesialpedagogikk og profesjonspedagogikk.

Fagenhet for pedagogikk har for tiden ansatt 3 professorer, 3 dosenter, 13 førsteamanuenser, 3 førstelektorer, 27 universitetslektorer, 1 post doc og 6 stipendiater. 

Arbeidsområder:

 • Undervisningsarbeid etter gjeldende studieplaner, samt arbeid med videreutvikling av undervisning.
 • Delta aktivt i videreutviklingen av faget og lærerutdanninga.
 • Administrative oppgaver
 • Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatte
 • Være en pådriver i seksjonens forskningsvirksomhet og mastersatsing
 • Forskningsformidling og populærvitenskapelig formidling

Den som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i fagseksjonen medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

 • Ph.d-grad i pedagogikk/spesialpedagogikk eller tilsvarende.
 • Den som ansettes må dokumentere undervisnings- og forskningskvalifikasjoner innen fagområdet pedagogikk/spesialpedagogikk.
 • Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider innen pedagogikk med relevans for skole og/eller lærerutdanning, og det er spesielt ønskelig med arbeider innen spesialpedagogikk.
 • Undervisningserfaring fra norsk eller nordisk skole er ønskelig.
 • Erfaring fra undervisning i UH-sektoren tillegges vekt.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
 • Flytende muntlig og skriftlig ferdigheter i norsk, svensk eller dansk er ønskelig, da undervisningen i hovedsak skjer på norsk og inkluderer praksisbesøk i norsk skole, samt veiledning av norske/nordiske tekster.
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon vil bli tillagt stor vekt.

Pedagogiske og didaktiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk/didaktisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving ved prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stilling som førsteamanuensis kode 1011, lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,-. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs. 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Maria Øksnes Maria.Oksnes@ntnu.no, telefon 73598169, eller instituttleder Torberg Falch Torberg.Falch@ntnu.no, telefon 9939691. 

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Brith-Eli Åsland brith.e.asland@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-228.

Søknadsfrist 31.10.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  157286
 • Intern-ID
  2018/23257
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger