NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk med vekt på flerkulturalitet

Institutt for lærerutdanning har over 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk med vekt på flerkulturalitet.

Den som ansettes vil tilhøre fagseksjon for kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen har ansvaret for undervisning i grunnskolelærerutdanning med master i kroppsøving, kunst & håndverk og musikk; 2-årig master i kunstfagdidaktikk; fagdidaktikkundervisning i ulike kunstfag og kroppsøving i praktisk-pedagogisk utdanning, og 5-årig lektorutdanning i kroppsøving og idrett. Forskning og utvikling knyttet til kroppslig læring er et satsningsområde på tvers av fagseksjonen. Mangfold og inkludering er satsningsområde både på tvers av fagseksjonen og instituttet som helhet.

Fagseksjonen har for tiden 38 vitenskapelig ansatte med bakgrunn i ulike kunstfag, kroppsøving og idrett. Det er 2 professorer, 1 professor II, 6 førsteamanuenser, 5 førstelektorer, 19 universitetslektorer, 4 stipendiater og 1 vitenskapelig assistent.

Arbeidsområder:

 • Utvikling av kunstfagdidaktikk som fagfelt, med særlig vekt på flerkulturalitet
 • Undervisning i fagområder som kunstfagdidaktikk (didaktiske perspektiver på tvers av kunstfag), et kunstfag    som søker har særlig fordypning i (f.eks. musikk, visuell kunst, dans, drama/teater, film), vitenskapsteori og etikk, med særlig fokus på flerkulturelle perspektiver, i ulike utdanningsløp der det er relevant
 • Forskning (inklusive eventuell kunstnerisk forskning) og formidlingsarbeid, med et særlig ansvar for flerkulturelle perspektiver
 • Utvikling og styrking av kunstfagene i skole og lærerutdanning, gjennom å inngå i et kollegialt team der kroppslig læring og estetisk tilnærming til læring er sentralt på tvers av fagene i fagseksjonen, og utover den. Det forventes av den som ansettes å kunne gå inn i og bidra i tverrkunstfaglige og tverrfaglige undervisning- og forskningssamarbeider.
 • Veiledning av studenter i ulike utdanningsløp, særlig på master og ph.d.-nivå
 • Forskningsformidling og populærvitenskapelig formidling
 • Eksamensarbeid
 • Administrative oppgaver

Den som ansettes vil få støtte og veiledning i oppstarten og gjennom studieåret. Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i fagseksjonen medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:
Kunstfagdidaktikk betyr her en bred didaktisk kompetanse og interesse på tvers av kunstfag, med vekt på estetisk tilnærming til læring. Det betyr samtidig å ha solid kompetanse gjennom doktorgrad (eller tilsvarende) i ett kunstfag. Det ønskes en medarbeider med både solid vitenskapelig og kunstnerisk kompetanse.

Kvalifikasjoner som kreves:

 • Doktorgrad (ph.d. eller dr.arts) i ett kunstfag (f.eks musikk, visuell kunst, dans, drama/teater eller film) eller tilsvarende, gjerne med et flerkulturelt perspektiv
 • Solide undervisnings- og forskningskvalifikasjoner innen sitt kunstfag og/eller kunstfagdidaktikk, der flerkulturalitet er tematisert i hvert fall i deler av undervisningserfaringen og forskningsproduksjonen.
 • Kunstnerisk virksomhet der et flerkulturelt perspektiv og interesse er tydelig.
 • Utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse, og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 • Gode muntlige og skriftlig ferdigheter i norsk, svensk eller dansk, da mye av undervisningen skjer på norsk/nordisk og kan inkludere praksisbesøk i norsk skole/kulturskole/det frie kulturfeltet, samt veiledning av norske/nordiske tekster.

Kvalifikasjoner som ønskes og tillegges vekt:

 • Undervisningserfaring fra norsk eller nordisk skole, kulturskole, det frie kulturfeltet og/eller videregående skole.
 • Erfaring fra undervisning i lærerutdanning eller øvrig UH-sektor.
 • Praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon, bli tillagt stor vekt.

Pedagogiske og didaktiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stilling som førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 515 200,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statlig ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Søknad
Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad i brevs form
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 10 vitenskapelige og kunstneriske arbeider, der både kunstnerisk arbeid og vitenskapelig arbeid skal være representert

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 217.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning. Dette gjelder både vitenskapelige og kunstneriske arbeider.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte fagseksjonsleder Tone Pernille Østern tone.pernille.ostern@ntnu.no tlf. 97732771

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR- seksjonen ved Seniorkonsulent Kirsten Sjolte, kirsten.sjolte@ntnu.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. november 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  157262
 • Intern-ID
  2018/23232
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger