NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i arbeids- og organisasjonssosiologi

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig en stipendiatstilling i sosiologi for en periode på 3 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Fagområdet for stillingen er sosiologi, og den er knyttet til forskningsgruppen «Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat».

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år. Stillingen er knyttet til ph.d.-programmet ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver.

ISS sin ambisjon er at vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling.  For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsoppgaver

 • Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsgruppen «Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat». ISS har lenge hatt fokus på arbeidsliv, velferdsstat og familie. Forskningsgruppen utgjør et kjernemiljø innenfor norsk forskning på feltet, og stillingen vil være knyttet til en videreutvikling av dette området. Formålet er å undersøke hvilke erfaringer fedre har med hensyn til omsorg for egne barn og egen karriereutvikling.
 • Det forutsettes at stipendiaten deltar i internasjonale aktiviteter, blant annet gjennom lengre opphold ved utenlandske læresteder.
 • Stillingen kan bli ilagt ett års arbeidsplikt, og det forventes at stipendiaten kan bidra med undervisning innen instituttets fagfelt som del av arbeidsplikten.

Kvalifikasjoner

Ved ansettelse av stipendiat vil det bli lagt vekt på følgende kriterier: 

 • karakterer fra mastergrad/hovedfag
 • prosjektnotatet (ca. 5 sider, se nedenfor for innhold)
 • forskningsrelevant erfaring av 1-2 års varighet, slik som publisering og deltakelse i forskningsprosjekt         

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

For stillingen kreves fullført hovedfag/mastergrad i samfunnsvitenskapelige fag, fortrinnsvis sosiologi, som kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-studiet i sosiologi. For eventuelle søkere uten tilstrekkelig bakgrunn vil det bli gjort en individuell vurdering av hvilke krav om tilleggsutdanning som skal stilles.

Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Personlige egenskaper som selvstendig, strukturert, initiativrik, samarbeidsvillig, og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ fra brutto kr. 449 400,- pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til egnet ph.d-program. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse, senest innen tre måneder etter tiltredelse. For informasjon om ph.d.-programmet, se https://www.ntnu.no/su/phd-utdanning

Sammen med søknaden vedlegges

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på ca 5 sider med krav om endelig godkjenning innen seks måneder etter opptak
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Elin Kvande, e-post elin.kvande@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Brith-Eli Åsland e-post brith.e.asland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-234».

 

Søknadsfrist: 15.10.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  157229
 • Intern-ID
  2018/21236
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger