NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Professor II i avfall og kretsløpsteknologi (IV-231/18)

Ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) er det ledig stilling som professor II i avfall og kretsløpsteknologi.

Stillingen har en stillingsandel på 20 %. Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år, med mulighet for ansettelse i flere perioder.

Instituttet er hjemmehørende ved NTNU, campus Ålesund, og arbeidsoppgavene skal utføres der. Instituttet driver utdanning og forskning innen skipsdesign, produkt- og systemdesign og relaterte områder som nautikk, shipping, byggteknikk, vann- og miljøteknikk, operativ ledelse og maritim logistikk. Det er for tiden ca. 80 personer ansatt på instituttet.

Den utlyste stillingen vil være tilknyttet Bachelorstudiene Vann- og miljøteknikk og Byggingeniør. Den som blir ansatt vil ha særlig ansvar for undervisning innen avfall og kretsløpsteknologi.

Arbeidsoppgaver vil være:
 
• Utvikle og undervise emnet Avfall og Kretsløpsteknologi.
• Veilede studenter på bachelor-nivå.
• Utvikle undervisningsmateriell.
• Initiere forskingsprosjekt.
• Vedlikeholde og utvikle faglige nettverk og samarbeid.
• Planlegge og drifte faglige utviklingsprosjekt sammen med kommuner og næringsliv.
• Utvikle og drive etterutdanningstilbud i samsvar med behova i bransjen.

Kvalifikasjonskrav til stillingen:

• Høyere utdanning innen teknologi.
• Fullført doktorgrad.
• Kompetanse på professor-nivå innen avfallsteknologi / organisk avfallshandtering / kretsløpsteknologi / livssyklusanalyse.
• Solid forskingsportefølje, med publisering i internasjonalt anerkjente tidsskrift.
• Undervisningserfaring / pedagogisk kompetanse
• Må beherske norsk som arbeids- og undervisningsspråk
• God evne til samarbeid, nettverksbygging, kommunikasjon og formidling

Den som ansettes i stillingen må kunne dokumentere omfattende faglige kvalifikasjoner innen vesentlige deler av fagområdet. Vedkommende må også ha dokumentert vitenskapelig kompetanse innenfor en eller flere deler av fagområdet med vekt på de områder som denne stillingen har særlig ansvar for. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Det vil bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra ph.d.- og masteroppgaveveiledning og undervisning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.
 
Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges en introduksjon til universitetspedagogikk tilsvarende én dag.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Professoren ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte. Professoren plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisnings¬opplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Professoren skal veilede master- og ph.d.-studenter innen sitt fagområde. Professoren plikter også å ta del i administrativt arbeid.

Professoren må rette seg etter de vedtak om endring som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger.

Stillingen som professor II lønnes fra kr 123 860 til 245 280 per år i 20 % stilling. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Instituttleder Hans Petter Hildre, mobiltelefon: 959 93 659, e-post: hans.p.hildre@ntnu.no.

Søkerne bes i søknaden redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") som forefinnes på nettet: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden:

• Bekreftede vitnemål og attester.
• Vitenskapelige arbeider (inntil 10 arbeider)
• En beskrivelse av de arbeider som søkeren anser som mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
• En liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Søknaden sendes elektronisk via link på denne siden. Merk søknaden med ref.nr. IV-231/18. Søknadsfrist: 24.09.2018.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  157009
 • Intern-ID
  2018/25614
 • Omfang
  Fast 20%
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger