NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i sosial- og personlighetspsykologi

Ved Institutt for psykologi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i sosial- og personlighetspsykologi for en periode på tre år uten pliktarbeid. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d-program ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted vil være Institutt for psykologi.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Stillingen som stipendiat vil være knyttet til prosjektet «Utvikling og implementering av forebyggende tiltak mot seksuell trakassering og krenkelser i skolen» under ledelse av førsteamanuensis Mons Bendixen. Seksuell trakassering er et betydelig problem blant norsk ungdom. Prosjektet er en videreføring av forskningsgruppens tidligere forskning på temaet seksuell trakassering hos ungdom og unge voksne. Målsettingen med prosjektet er todelt: (1) å studere mekanismer som er aktive i seksuell trakasseringsatferd gjennom en longitudinell studie blant elever i Trondheim i samarbeid med kommunen, og (2) etablere ny evidensbasert kunnskap om hvordan skolene best kan arbeide for å redusere og forhindre seksuell trakassering blant ungdom.

Kvalifikasjoner
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.
Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i psykologi, cand.psychol. eller tilsvarende utdanning. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Følgende vektlegges i vurdering av søkerne:

 • Forskningsgruppen jobber ut fra et evolusjonspsykologisk perspektiv. Kjennskap til og interesse for dette perspektivet er ønskelig.
 • Dokumentert erfaring med analyser av kvantitative data.
 • Erfaring med eller interesse for fokusgruppeintervjuer og analyser av kvalitative data.
 • Stipendiaten vil ha et særlig ansvar for kontakt og oppfølging av skoler og elever som er med i prosjektet, gode organisatoriske evner samt evnen til å snakke med ungdom er derfor vesentlig, inkludert det å beherske norsk.
 • Engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Dokumentert forskningsrelevant erfaring og publikasjoner.
 • Personlige egenskaper som evne til å arbeide selvstendig, systematisk og løsningsorientert, samt gode samarbeidsevner og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår
Stipendiat kode 1017 lønnes etter Statens lønnsregulativ, fra brutto kr. 449 400 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søkere må forplikte seg til å delta i organisert ph.d.-studium innenfor ansettelsesperioden.

Det vises for øvrig til NTNUs utfyllende bestemmelser av 23.01.12 for ansettelse som stipendiat: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20090617-0959.html

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag 
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Søknad
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Den som ansettes i stillingen må sende søknad om opptak til ph.d.-programmet til instituttet snarest etter tiltredelse, og senest innen tre måneder.

Sammen med søknaden vedlegges:

 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelig arbeid og anbefalingsbrev/referanser
 • Utvidet motivasjonsbrev (maksimalt tre sider) som viser søkerens motivasjon, spesifikke bakgrunn og potensiale for stillingen

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Mons Bendixen, telefon: 73597484, e-post: mons.bendixen@ntnu.no eller professor Leif Edward Ottesen Kennair, telefon: 73591956, e-post: leif.edward.kennair@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

Stillingens referansenr.: SU-186

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  156608
 • Intern-ID
  2018/11660
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger