NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU Handelshøyskolen

Stipendiat i bedriftsøkonomi med fagområde økonomistyring

Ved NTNU Handelshøyskolen er det ledig inntil 1-2 midlertidige stillinger som stipendiat i fagområdet økonomistyring. Stipendiatstillingen er knyttet til ph.d-programmet ved Fakultet for økonomi.

NTNU Handelshøyskolen har fire faggrupper:

 • Økonomistyring og regnskap
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi/metodefag
 • Strategi/markedsføring/innovasjon/ledelse/organisasjon

Studieprogrammene ved NTNU Handelshøyskolen inkluderer Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i regnskap og revisjon, Master i økonomi og administrasjon, Master i ledelse av teknologi, Master in Public Administration og ph.d. i økonomistyring.

NTNU Handelshøyskolen har for tiden tilsatt 7 professorer, 2 dosenter, 21 førsteamanuensiser, 3 førstelektorer, 3 universitetslektorer, 12 stipendiater og 3 vitenskapelige assistenter, 7 i instituttets administrasjon, samt bistillinger (II’ere).

Arbeidsområder

Fagområdet økonomistyring tolkes bredt og omfatter studier av virksomheters anskaffelse og bruk av knappe ressurser med fokus på tiltak som påvirker aktørenes atferd slik at mulighetene for å nå organisasjonens målsetninger øker. Stipendiaten(e) vil knyttes til det planlagte prosjektet «Helhetlig styring for helhetlige helsetjenester». Prosjektet har som formål å undersøke strukturelle, organisatoriske og økonomiske faktorer som hemmer og fremmer helhetlige og integrerte pasientforløp. Prosjektet søker å utforske fastlegenes rolle i helsetjenestene, hvordan kommunene og myndighetene kan påvirke fastlegens tjenester. Det fokuseres på hvordan informasjonssystemer og styringsmekanismer kan designes og brukes for å legge til rette for helhetlige, gode og effektive helsetjenesteri inter-organisatorisk tjenesteyting. Det legges opp til bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Kandidaten vil være en del av en forskergruppe med medlemmer fra NTNU Handelshøyskolen, NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Handelshögskolan i Stockholm.

Stipendiatstillingen(e) er i utgangspunktet 4-årig med 25 % arbeidsplikt. Arbeidsplikten vil være knyttet til fagområdene ved NTNU Handelshøyskolen. I noen tilfeller kan en stipendiatstilling gjøres treårig, uten arbeidsplikt. Stipendiaten skal utvikle problemstillinger relevant for økonomistyringsfeltet i samråd med veiledere. Under rettledning av veiledere skal det i de første tre månedene av ansettelsesperioden utarbeides en fullstendig prosjektbeskrivelse ("research proposal"). Godkjent prosjektbeskrivelse er en forutsetning for opptak til ph.d.-studiet, og videre ansettelse som stipendiat.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i økonomi og administrasjon.
 • Minstekravet for å søke er normalt karakter B eller tilsvarende, både på masteroppgaven og i snitt de siste to år av mastergradsstudiet (120 studiepoeng). Søkere med svakere karakterbakgrunn kan bli opptatt dersom det kan dokumenteres at vedkommende er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • Du må være selvstendig, ha stor arbeidskapasitet og ha entusiasme for forskning.
 • Du må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig, og må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet til norsk generell studiekompetanse.
 • Evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, blir vektlagt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Vi tilbyr

 • lønn etter Statens lønnsregulativ, for tiden brutto kr. 449 400 pr. år, i stilling som stipendiat kode 1017. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse
 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i en IA-virksomhet
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Sammen med søknaden legger du ved

 • En kort prosjektskisse som beskriver planlagt tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Denne skissen skal du bearbeide til en endelig prosjektbeskrivelse etter oppstart i stipendiatstillingen (innen seks måneder) og i samarbeid med veileder.
 • CV, vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfellet med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte professor Kari Nyland, telefon 73 55 99 80 e-post kari.nyland@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 23.10.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  156584
 • Intern-ID
  2018/28029
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger