NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i engelsk literacy og begynneropplæring ved Institutt for lærerutdanning

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i engelsk literacy og begynneropplæring.

Engelskemner inngår i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanning, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning og 2-årige mastergradstilbud i engelsk og fremmedspråk. NTNU tilbyr også videreutdanning i engelsk for lærere i både grunnskole og videregående skole.

Instituttet har for tiden ansatt 1 professor, 8 førsteamanuenser, 1 postdoktor, 1 førstelektor, 6 universitetslektorer og 1 stipendiat i engelsk. 

Arbeidsområder:

 • Undervisning og forskning i engelsk literacy og begynneropplæring innenfor ulike studieprogram
 • Forskning innenfor eget fagområde og bidrag i relevante forskningsgrupper
 • Administrative oppgaver
 • Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelig ansatte
 • Gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplaner, og arbeid med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også videreutdanning.
 • Veiledning av mastergrads- og doktorgradsstudenter innenfor aktuelt fagområde

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner: 

 • Norsk doktorgrad/ph.d. eller tilsvarende utenlandsk ph.d. i et relevant fagfelt. Relevante fagfelt inkluderer engelsk begynneropplæring og engelsk lese- og skriveopplæring.
 • Erfaring fra norsk skole og/eller annen relevant undervisningserfaring er påkrevd
 • Erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs
 • Praktisk-pedagogisk utdanning eller lignende er ønskelig
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon til å bidra til godt faglig og sosialt miljø, vil bli tillagt stor vekt.

Ved vurderingen blir det lagt vekt på vitenskapelige arbeider med relevans for skole og/eller lærerutdanning. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale publiseringskanaler innenfor sitt fagområde vil bli tillagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Det vil også bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, mastergrads- og doktorgradsveiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimumsårslønn kr. 515 200,- Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200,- til kr. 713 600,- Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset «Norsk for fremmedspråklige» ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider
 • En beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte fagseksjonsleder Eivind Nessa Torgersen, telefon + 47 73 41 27 75, eivind.torgersen@ntnu.no eller instituttleder Torberg Falch, telefon + 47 993 93 691, torberg.falch@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-216. 

Søknadsfrist: 10.10.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  156529
 • Intern-ID
  2018/23230
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger