NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Instituttleder- Institutt for arkitektur og teknologi (IAT)

Ved NTNU, Fakultet for arkitektur og design skal det tilsettes instituttleder ved Institutt for arkitektur og teknologi for en åremålsperiode på fire år.

 

Den nye instituttlederen vil tiltre i en viktig og spennende fase for fakultetet. Vår nye fakultetsstrategi setter retning for bærekraftig vekst og utvikling. Instituttet arbeider på høyt internasjonalt nivå innen flere fagfelt og står foran spennende oppgaver og prosjekter. Arbeidsmiljøet er dynamisk med et internasjonalt, aktivt og konkurransedyktig utdannings- og forskningsmiljø. Instituttlederen inngår i fakultetets ledergruppe.

 

Fakultet for arkitektur og design består av fire institutter og tilbyr utdanning innen design, arkitektur, eiendomsutvikling og -forvaltning, fysisk planlegging og billedkunst på bachelor-, master- og phd-nivå. I tillegg tilbyr vi etter- og videreutdanning. Vi har omfattende samarbeid med samfunnsaktører innen utdanning, forskning og innovasjon. 

 

Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, arkitekturpraksis og forskning. Den faglige aktiviteten er for tiden organisert i følgende faggrupper:

 • Form, teori og historie
 • Byggematerialer og bygningskonstruksjoner
 • Transformasjon, bevaring og utvikling, samt tradisjonelt bygghåndverk
 • Energieffektive og bærekraftige bygninger

IAT tilbyr følgende studieprogram i samarbeid med Institutt for arkitektur og planleggin

 • 5-årig masterprogram i arkitektur. Studiet tar opp 80 studenter pr. år.
 • 2-årig masterprogram i arkitektur. Studiet tar opp 20 studenter pr. år. 

IAT tilbyr i tillegg følgende studieprogram:

 • 2-årig masterprogram i bærekraftig arkitektur. Studiet tar opp 20 studenter pr. år.
 • 4-årig bachelorprogram i tradisjonelt bygghåndverk. Studiet tar opp 16 studenter hvert tredje år. 

Om stillingen:

Instituttlederen er faglig og administrativ leder for instituttet med personalansvar for ca. 70 ansatte. Vedkommende skal sørge for effektiv drift og utvikling av instituttet, påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk og overordnet nivås beslutninger. Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan ved fakultetet.

 

Instituttleders viktigste oppgaver er å:

 • delta i fakultetets utvikling og strategiske arbeid, samt sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og at disse implementeres
 • lede og utvikle virksomheten ved instituttet med vekt på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid formidling og nyskapning
 • utøve god faglig ledelse og ha personallederansvar ved instituttet, herunder initiere og lede medvirkningsbaserte prosesser
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av instituttet
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse

Kandidaten må ha en tydelig lederprofil med et sterkt engasjement og gjennomslagskraft, og ha evne til å handle strategisk og med lojalitet til henholdsvis NTNU, AD-fakultetet og instituttet. Kandidatens lederatferd skal stimulere til gode resultater og et godt og raust arbeidsmiljø blant ansatte og studenter. Instituttet er forskningstungt og innsikt i forskning og forskningsledelse er en fordel.

 

Søkere til instituttlederstillingen må:

 • ha relevant ledererfaring fra akademia, forskningsinstitutt, konsulentbransje, offentlig virksomhet eller lignende
 • ha en lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant ansatte og studenter
 • ha en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • ha gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • ha god forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • evne å sette mål og arbeide strategisk
 • ha en bevisst holdning og stor interesse for grensesnittet mellom arkitektur og teknologi, samt nærliggende fagfelt
 • ha faglig relevant kompetanse innen arkitekturfeltet, enten med arkitekt-, design- eller ingeniørutdanning
 • ha erfaring og utdanning som tilsvarer førstestillingsnivå innen et av instituttets fagområder
 • beherske både et skandinavisk språk og engelsk som arbeidsspråk

Søknaden skal inneholde:

 • Motivasjon og ambisjon for å søke stillingen
 • Korte beskrivelser av egne oppnådde spesifikke resultater innen ledelse
 • Dokumentasjon av de 10 viktigste arbeidene innen faglig produksjon (arkitektur-, design- og/eller ingeniørarbeider) og forskning
 • CV med lister over faglige arbeider og publikasjoner
 • Kopi av vitnemål for høyere utdanning

NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt dekan ved Fakultet for arkitektur og design, Fredrik Shetelig,
tlf +47 915 67 187, eller rådgiver i Experis, Grethe Hustad, tlf +47 934 68 444.

 

Lønnsvilkår m.v.

Stillingen lønnes i kode 1475, instituttleder. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,–til kr 900 000,– pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt bosetter seg i Trondheim eller i rimelig nærhet, slik at vedkommende kan være tilstede og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidsspråket ved NTNU er norsk, slik at kandidaten bør snakke norsk, eller ha gode forutsetninger for raskt å beherske et skandinavisk språk.

 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk

via www.jobbnorge.no innen 02.09.2018

 

Videre informasjon om fakultetet:  Fakultet for arkitektur og design

Videre informasjon om instituttet:  Institutt for arkitektur og teknologi

Videre informasjon om stillingen:  Ledig stilling som Instituttleder

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for arkitektur og teknologi
 • Jobbnorge-ID
  156128
 • Intern-ID
  2018/25837
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger