NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

To stipendiatstillinger innen literacy i grunnskole og/eller lærerutdanning

Ved Institutt for Lærerutdanning (ILU), NTNU utlyses det to doktorgradsstipend tilknyttet det tverrfaglige forskningsmiljøet Faglig literacy i skole og lærerutdanning. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling, og lede til en doktorgrad.

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud om bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Forskningsmiljøet Faglig literacy i skole og lærerutdanning ble etablert i 2016 og favner om ei stor gruppe lærerutdanningsforskere, inkludert flere stipendiater, med bakgrunn fra ulike skolefag. Miljøet legger et bredt syn på literacy til grunn, og forskerne arbeider med problemstillinger knyttet til faglige tekster og uttrykksformer (f. eks. lesing, skriving, samtale og multimodalitet) både i skole, lærerutdanning og lærerprofesjoner. De overordna problemstillingene for miljøet dreier seg om hva som kjennetegner ulike skolefags literacy-praksiser, og hvordan man kan legge til rette for at elever, studenter og lærere skal kunne utvikle tekst- og kommunikasjonskompetanser som gjør det mulig å komme tett på de enkelte fagas egenart, som grunnlag for faglig læring og/eller profesjonsfaglig praksis. Dette åpner for prosjekter med ulik faglig forankring. Per i dag er miljøet konsentrert om de følgende fem fagområdene, som hver omfatter ulike forskningsprosjekter: 1) Naturfag og matematikk, 2) Norskfaglig literacy og grunnleggende språklige ferdigheter, 3) Samfunnsfag, KRLE og pedagogikk, 4) Engelskfaglig og flerspråklig literacy, 5) Praktiske og estetiske fags literacy.

Stipendiatstillingene har oppstart i 2019, fortrinnsvis i perioden januar–august. Stillingene kan være fireårige og inkludere undervisningsoppgaver ved relevant fagseksjon ved ILU, eller treårige uten slikt arbeid (ved fireårig stipend skal 75 % av stillingen benyttes til PhD-studier og 25 % av stillingen til undervisningsoppgaver). Både oppstartstidspunkt og ev. undervisningsoppgaver fastsettes i samarbeid mellom de tilsatte stipendiatene, forskningsmiljøet og vertsinstitusjonen. Arbeidssted er ILU på Kalvskinnet i Trondheim.

Kvalifikasjoner

Aktuelle søkere må ha mastergrad/hovedfag innenfor et fagfelt som er relevant for utlysningen, f. eks. aktuelle skolefag, pedagogikk eller literacy-studier. Søkerne må ha sterk faglig bakgrunn, dokumentert med en gjennomsnittskarakter som tilsvarer B eller bedre på de siste to årene av mastergradstudiet (120 stp.). Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli ansatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet.

De som ansettes, må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig, og ha gode kunnskaper i engelsk. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra det skoleslaget/utdanningsnivået som danner utgangspunkt for det aktuelle prosjektet.

Med søknaden skal det følge en beskrivelse av et planlagt doktorgradsprosjekt med et omfang på 6–10 sider. I beskrivelsen skal søkeren presentere forskningsspørsmål og forskningsdesign, forankre studien i relevant teori, skissere aktuelle forskningsmetoder og foreslå en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil utgjøre hovedgrunnlaget for vurderingen av søknadene, sammen med eksamensresultater, ev. også tidligere forskningserfaring og publikasjoner.

Søkernes faglige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig komité, og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personlige kvalifikasjoner som evne til å arbeide målrettet og selvstendig, gode muntlige og skriftlige formidlingsevner samt sosiale egenskaper vil også bli vektlagt ved tilsetting. Søkerne må oppgi minst to referanser som kan kontaktes.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stipendiat (kode 1017) lønnes i Statens lønnsregulativ fra brutto kr. 449 400,- pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Søknad

Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til et relevant PhD-program, avhengig av fagområde. De som ansettes i stillingene, må sende søknad om opptak til det aktuelle programmet snarest etter tiltredelse (og senest innen tre måneder). Det foreligger krav om endelig godkjenning av prosjektbeskrivelse seks måneder etter opptak. For informasjon om ILUs PhD-program i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole, se https://www.ntnu.no/studier/phprolus

Sammen med søknaden vedlegges følgende:

 • Prosjektbeskrivelse i form av en skisse på 6–10 sider
 • Digitale kopier av CV, attester og vitnemål
 • Inntil fem vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

I henhold til ny offentlighetslov, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsmiljøets leder, Randi Solheim, telefon 73 59 64 01 / 478 63 231, e-post: randi.solheim@ntnu.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Brith-Eli Åsland, e-post brith.e.asland@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg som ev. ikke kan lastes opp elektronisk, sendes NTNU, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, 7491 Trondheim – og merkes med SU-210.

Søknadsfrist: 15.10.18


 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. oktober 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  155552
 • Intern-ID
  2018/18302
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger