Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har i dag ca. 140 medarbeidere.

Justis- og kommunalavdelingen har 22 ansatte som utfører oppgaver som hører inn under 7 departementer og 4 direktorater. Overordnede mål for avdelingens arbeid er effektiv saksbehandling med god kvalitet, og kompetent juridisk veiledning og støtte til kommunene. Avdelingen skal også bidra til at Fylkesmannen i Troms har et godt omdømme innenfor sine ansvarsområder.

Rådgiver / seniorrådgiver i kommuneøkonomi

Denne stillingen er ikke aktiv.