NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i universitetspedagogikk – Inntil 3 stillinger

Institutt for pedagogikk og livslang læring har ledig inntil tre faste stillinger som førsteamanuensis knyttet til faggruppen for universitetspedagogikk (Uniped). 

Faggruppen for universitetspedagogikk har som hovedoppgave å bidra til å forbedre undervisning, læring og vurdering ved NTNU. Dette innebærer blant annet ansvar for å planlegge og gjennomføre et pedagogisk utviklingsprogram for vitenskapelige tilsatte, bidra med råd og veiledning i forbindelse med utviklingsarbeid på ulike nivå i organisasjonen samt utvikle en portefølje for pedagogisk videreutdanning og merittering blant vitenskapelig tilsatte. Uniped har også ansvar for pedagogisk opplæring av studenter med undervisningsoppgaver (LAOS), og tilbyr kurs for stipendiater i undervisning og læring.

De ansatte ved seksjonen skal drive forskning på fagområdet undervisning og læring i høyere utdanning. Gjennom forskningsaktivitetene skal Uniped bidra som en viktig premissleverandør til utviklingen av høyere utdanning både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Faggruppen består p.t. av én professor, én dosent, to førsteamanuenser, én førstelektor, to universitetslektorer, én postdoktor og en stipendiat. Faggruppen har en førstekonsulent i administrativ stilling.

Arbeidsområder for stillingene

De som blir ansatt, forventes å delta i løpende arbeidsoppgaver ved seksjonen, blant annet med bidrag i utviklingsprogrammer for vitenskapelig ansatte, og generelt i aktiviteter som sikter mot å forbedre studiekvaliteten ved institutter og fakulteter. Tematikken i oppgavene er for eksempel studentaktive læringsformer, IKT i undervisning, veiledning, læring og vurdering, læringsmiljø, mangfold, undervisnings- og forskningsintegrasjon, pedagogisk merittering og kvalitetssikringsarbeid. I tillegg forventes det at den som blir ansatt deltar aktivt i forskning og publisering, spesielt med utgangspunkt i prosjekter som sikter mot fornyelse og forbedring av utdanningen.

Kvalifikasjoner

Stillingene fordrer forskningskompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder: lærings- og undervisningskvalitet, læringsmiljø, veiledning av læringsprosesser i høyere utdanning og undervisnings- og forskningsintegrasjon. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid ved universitet eller høgskole. For stillingene kreves vitenskapelig kompetanse minimum på doktorgradsnivå innen relevant fagfelt for stillingene. I tillegg bør den som ansettes har en kritisk tilnærming til egen undervisning. Det vektlegges dokumentert erfaring fra undervisning/veiledning. De som blir ansatt, forventes å samarbeide med kolleger på ulike nivå i organisasjonen.

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt. Faglig engasjement, kreativitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt.

Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig godt kvalifiserte søkere, vurderes midlertidig ansettelse i inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast ansettelse. Fast ansettelse vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring, men etter en sakkyndig vurdering.

Lønns og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 515 200 til kr. 713 600 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr

• et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
• et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
• gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
• gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

• søknad
• CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
• vitenskapelige arbeider (normalt 5 - 10 arbeider)
• en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
• en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte studieprogramleder/universitetslektor Marte Bratseth Johansen, e-post marte.johansen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden, SU-211. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 31.08.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  155405
 • Intern-ID
  2018/18332
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger