NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier

Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), NTNU lyses det ut et 100% ett-årig vikariat som førsteamanuensis i kjønns-, likestilling- og mangfoldssstudier.  

Om instituttet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) er en del av Det humanistiske fakultet ved NTNU og lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har 21 faste vitenskapelig ansatte, inkludert fast ansatte forskere, og for tiden 29 stipendiater, postdoktorstipendiater og midlertidig ansatte forskere.


Instituttet er en tverrfaglig enhet med en stab som dekker flere humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag og har et aktivt forskningsmiljø med en høy andel av ekstern finansiering. Instituttet tilbyr undervisning i årsstudium, bacheloremner, masterprogram og Phd-program. Instituttet består av to seksjoner: Senter for kjønnsforskning (SKF) og Senter for teknologi og samfunn (STS). Stillingen knyttes til aktiviteten ved Senter for kjønnsforskning.
Undervisning og forskning ved SKF kan beskrives som kulturanalytisk orientert kjønnsforskning anvendt på aktuelle samfunnsspørsmål. Sentrale forskningsområder er for tiden likestilling og medborgerskap, ledelse og kjønnsbalanse i arbeidsliv, akademia og organisasjoner, bioteknologi og reproduksjon, velferdsteknologi, migrasjon og integrering, samspillet etnisitet, seksualitet og kjønn på ulike arenaer.  SKF deltar i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor kjønnsforskningsfeltet.


Likestilling og mangfold er sentrale stikkord i studieprogramporteføljen. Det arbeides for tiden med å revidere denne, og vedkommende som blir ansatt vil få en nøkkelrolle for dette. Mer informasjon om instituttet finnes på http://www.ntnu.no/kult

Arbeidsoppgaver
• Undervisning på bachelor-, master- og PhD-nivå
• Utvikling av undervisningsporteføljen
• Veiledning av masterstudenter
• Forskning og prosjektutvikling
• Publisering nasjonalt og internasjonalt
• Forskningsformidling
• Delta i og videreutvikle fagmiljøets nasjonale og internasjonale nettverk
• Ta del i instituttets administrative oppgaver.

Arbeidsplikten fordeles omtrent likt mellom forskning og undervisning.


Krav
• doktorgrad i et humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag
• kompetanse i kjønns-, likestillings- og mangfoldsstudier og kunnskap om sentrale teorier og forskningsmetoder innenfor fagfeltet
• erfaring fra forskning og formidling
• relevant undervisnings- og veiledningserfaring
• erfaring med utvikling av studieprogram, nye emner, undervisningsmetoder, læremidler og lignende
• erfaring med tverrfaglig samarbeid og skriving av prosjektsøknader
• kunne snakke og lese norsk, svensk eller dansk, samt ha gode engelskkunnskaper


Du som søker, bør
• ha formell universitetspedagogisk kompetanse
• være interessert i nasjonalt og internasjonalt forsknings-og nettverksarbeid


Det legges særlig vekt på
• de vitenskapelige arbeidenes kvalitet og relevans
• evne til og interesse for å initiere og delta i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning
• motivasjon og ambisjoner for akademisk arbeid innenfor kjønns-, likestillings- og mangfoldsstudier
• gode samarbeidsevner og personlig egnethet


Søknad
Du må sende søknaden elektronisk via www.jobbnorge.no og merke den med stillingskoden HF 18-037.
Til søknaden skal følgende vedlegges:
• CV, inkl. 3 referansepersoner med kontaktinformasjon
• fullstendig publikasjonsliste med beskrivelse av hvor arbeidene er offentliggjort
• kort beskrivelse (3-5 sider) av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen bør inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til, de inntil fem arbeidene nevnt nedenfor. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker, legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
• legge ved et kort notat (inntil tre sider) om hvilke planer du har for videre forskning som er relatert til feltet
• dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner eller ved kontakt til saksbehandler hege.tvera.nilsson@ntnu.no
• attester og vitnemål
• annen relevant informasjon

NB! Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge eller etter søknadsfrist vil ikke bli vurdert.


Prosess
Du skal IKKE legge vitenskapelige arbeider ved søknaden. Etter søknadsfristen vil noen av søkerne bli innstilt til videre vurdering. Alle som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt eller ikke.

Søkere som blir innstilt, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider som de anser som viktige for den sakkyndige komiteens bedømmelse av faglige kvalifikasjoner. Det vil være anledning til å sende inn inntil 5 arbeider. Det vil være mulig å sende inn utdrag fra større vitenskapelige arbeider og upublisert materiale.

De inntil 5 utvalgte arbeidene sendes elektronisk på e-post til saksbehandler Hege Tverå Nilsson, epost: hege.tvera.nilsson@ntnu.no

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.


Lønn og vilkår
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 490.900,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 537.700,- til 600.200,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Det er en forutsetning at du som blir ansatt, bosetter deg slik at du kan ha daglig arbeidsplass ved instituttet. Ønsket oppstart 01.01.2019.

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.


Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen får du hos professor Guro Korsnes Kristensen, tlf +47 90728841, e-post: guro.kristensen@ntnu.no  eller instituttleder Margrethe Aune, tlf. +47 73 59 18 98, e-post: margrethe.aune@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler ved Det humanistiske fakultet Hege Tverå Nilsson e-post: hege.tvera.nilsson@ntnu.no


Søknadsfrist: 01.09.2018

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  155112
 • Intern-ID
  HF18-037
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger