NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i sosialt arbeid

Ved Institutt for sosialt arbeid er det ledig en stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid.

Institutt for sosialt arbeid er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge. Instituttet ble etablert 1. januar 2017 og har i dag ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Institutt for sosialt arbeid tilbyr bachelorgradsstudier i barnevern, og sosialt arbeid, mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn, sosialt arbeid, og barnevern og etter- og videreutdanninger.

Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet trenger spesielt styrking av kompetansen innenfor kunnskapsutvikling i praksis. Brukermedvirkning, boligsosialt arbeid, helsefremming er eksempler på tematikker som ønskes dekket. Den som ansettes må ha fagbakgrunn som er relevant for dette, og en forskningsprofil orientert mot samfunnsvitenskapelige problemstillinger innenfor instituttets forskningsprofil.

Stillingen innebærer oppfølging og veiledning av studenter i praksis, ferdighetstrening, evaluering og sensurering. Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningen i sosialt arbeid, men den som ansettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud ved instituttet. Stillingen innebærer samarbeid internt ved universitetet og med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt, samt nettverksarbeid med sosialfaglige utdanninger nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområder

 • ansvar for undervisning og forskning innenfor kunnskapsutvikling i praksis
 • eksamensarbeid
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver.
 • ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelor- og mastergradsstudenter innen sitt fagområde.
 • bidra aktivt til å styrke forskning og fagutvikling på ett eller flere av instituttets forskningsområder, herunder områder som er relevante for sosialt arbeid
 • kunne bidra til langsiktig utvikling av forskningsmiljøet og bidra til å skaffe eksterne forskningsmidler til instituttet

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Det kreves vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå med relevans for fagområdet. Forankring i sosialt arbeid i fagkretsen og relevant praksis i sosialt arbeid er fortrinn. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år. Det blir lagt stor vekt på interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, nye og aktive undervisningsmetoder og internasjonalisering. Erfaringer med metodeundervisning er ønskelig.

Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Personlige egenskaper som nysgjerrighet, selvstendighet, fleksibilitet og samarbeidsevne samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt vekt. Den som ansettes må kunne ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis, kode 1011, lønnes etter lønnsramme 24 i Statens lønnsregulativ, med minimum brutto kr 490 900 pr år. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 490 900 til kr. 686 900 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Riina Kiik, telefon 73 41 29 57 eller e-post riina.kiik@svt.ntnu.no.

Spørsmål om selve søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 205.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  155087
 • Intern-ID
  2018/17212
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger