NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Treårig stipendiatstilling innenfor teknologi- og vitenskapsstudier

Ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) lyses det ut en 3-årig ph.d.-stipendiatstilling innenfor fagområdet teknologi- og vitenskapsstudier. Den som ansettes i stillingen vil jobbe i forskningsgruppen for energi, miljø og klima ved senter for teknologi og samfunn. Arbeidsoppgavene er knyttet til forskningsprosjektet DRIVERS (www.driversproject.org) ) som er finansiert av Norges forskningsråd.

Om instituttet
KULT er et tverrfaglig institutt hvor de ansatte dekker flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Instituttets ansatte driver og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Flere av prosjektene har bredt tverrfaglig samarbeid med forskere f. eks innenfor ingeniørvitenskap, medisin, psykologi og informatikk. I dag er instituttet rundt 50 ansatte med en overvekt av stipendiater, postdoktorer og forskere.

Prosjektbeskrivelse
DRIVERS-prosjektet tar utgangspunkt i de voldsomme forhåpningene som i dag stilles til at vi relativt snarlig vil se en transportsektor dominert av digital teknologi og førerløse fartøy. Prosjektet vil studere hvordan teknologiutviklingen på dette feltet i praksis påvirker rollen til ulike grupper av sjåfører, samt de som ikke lenger trenger å kjøre. Videre vil prosjektet studere hva slags rolle digitalisering og automatisering av transportsektoren spiller for samfunnsutviklingen. Her vil prinsipper om ansvarlig forskning og innovasjon (ofte omtalt som RRI) være helt sentralt. I nært samarbeid med næringsliv og sentrale samfunnsaktører vil målet være å forstå hvordan digital transportinnovasjon kan gjøres rettferdig, demokratisk, refleksiv og inkluderende.

Prosjektet utforsker sjåførrollen og innovasjon innenfor tre nøkkelområder: tungtransport, kollektivtransport og privatbilisme. Den ansatte stipendiaten skal produsere en doktorgradsavhandling som fokuserer på minst ett av disse tre fokusområdene. Stipendiaten skal samle og analysere empiriske data i samarbeid med prosjektgruppen, og forventes også å samarbeide med prosjektgruppen om vitenskapelig produksjon. DRIVERS-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som også involverer samarbeid med nøkkelaktører innenfor offentlig og privat sektor. Den ansatte kandidaten forventes å samarbeide med disse aktørene og må derfor ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Hovedoppgaver
Den ansatte stipendiaten skal
• Gjennomføre datainnsamling via kvalitative metoder som intervjuer, fokusgrupper og observasjon i fartøy.
• Analysere datamaterialet ved hjelp av teorier og konsepter fra teknologi- og vitenskapsstudier (STS).
• Gjennomføre opplæringsdelen i ph.d.-programmet i tverrfaglige kulturstudier (30 studiepoeng)
• Produsere en doktorgradsavhandling, fortrinnsvis basert på fagfellevurderte artikler publisert i gode, internasjonale tidsskrifter.
• Presentere og formidle resultater og perspektiver på nasjonale og internasjonale forskningsarenaer som konferanser og workshops.
• Bidra til populærvitenskapelig formidling.
• Være en aktiv deltaker i de daglige aktivitetene på KULT, senter for teknologi og samfunn og i relevante forskningsgrupper.
• Delta i organiseringen av aktiviteter i DRIVERS-prosjektet, som for eksempel workshopper og konferanser.

Kvalifikasjoner
• Søkere må ha bestått mastergrad i tverrfaglige kulturstudier/studier i kunnskap, teknologi og samfunn. Søkere med tilsvarende kompetanse fra bestått mastergrad fra annet humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag inviteres også til å søke.
• Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala.
• Det vil bli lagt vekt på at studiet er fullført med godt resultat og på normert tid
• Interesse for samfunnsvitenskapelig forskning på transportfeltet
• Den som skal tilsettes, må beherske kvalitative forskningsmetoder og ha tilstrekkelige ferdigheter i muntlig skandinavisk til å kunne gjennomføre intervjuer på norsk.
• Kandidaten må beherske samarbeid og samforfatterskap, men bør også være komfortabel med individuelt og uavhengig arbeid.
• Søkere må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

Det forutsettes at stipendiaten blir tatt opp på ph.d.-programmet i Tverrfaglige kulturstudier, https://www.ntnu.edu/studies/phkul innen tre måneder etter tiltredelse.

Søknad
Søknaden med vedlegg skal merkes med 18- 034 og sendes elektronisk via jobbnorge.
Søknaden må inneholde informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon for å gjennomføre ph.d.-prosjektet, inklusive språkferdigheter. Følgende skal legges ved:
• Et motivasjonsbrev (1-2 sider)
• En liste over tidligere vitenskapelige publikasjoner (om relevant)

For søkere som blir vurdert som aktuelle for tilsetting, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.

Søknader som ikke sendes innen fristen eller sendes elektronisk via Jobbnorge vil ikke bli vurdert.

Vilkår
Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten og starter i ltr. 51, brutto kr 449.400,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidssted er ved Institutt for tverrfaglige Kulturstudier, NTNU. Den som ansettes må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Det er ønskelig med oppstart fra 3. september 2018.

Ansettelse skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om ansettelsestid. Den som blir ansatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere ansatt i statens tjeneste.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Informasjon
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Prosjektleder Tomas Moe Skjølsvold, tomas.skjolsvold@ntnu.no, tlf 936 34 270 eller Professor Marianne Ryghaug, marianne.ryghaug@ntnu.no, tlf 930 93 210

Søknadsfrist: 25. juli, 2018

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  155060
 • Intern-ID
  HF18-034
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger