NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

1-3 åpne stipendiatstillinger i psykologi (SU-160)

Ved Institutt for psykologi er det ledig 1-3 midlertidige stillinger som stipendiat i psykologi for en periode på tre år, uten undervisningsplikt. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingene er knyttet til ph.d-programmet i samfunnsvitenskap, fagretning psykologi, ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, og fakultetet står som arbeidsgiver. Arbeidssted vil være Institutt for Psykologi.

Institutt for psykologi har i dag over 110 ansatte og ca. 1100 studenter. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi, og tilbyr profesjonsstudium i psykologi, samt studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet har også tre psykologiske poliklinikker; voksen-, barne- og nevroklinikk. Poliklinikkene mottar pasienter og gir klinisk behandling som et ledd i profesjonsutdanningen i psykologi. Det er et utstrakt forskningssamarbeid internt på instituttet, og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon for forskning er å være i front internasjonalt på enkelte fagområder og nasjonalt ledende på andre fagområder.

Arbeidsområder - stipendiatstilling
Psykologisk institutt søker etter stipendiater som sammen med veiledere ønsker å undersøke og formulere nyskapende tema og problemstillinger innenfor det psykologiske fagfeltet. Stipendiatstillingene lyses åpent ut innenfor fagfeltet psykologi.

Kvalifikasjoner
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06 (http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102).

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i psykologi eller cand. psychol. som kan gi grunnlag for opptak til ph.d-programmet i samfunnsvitenskap, fagretning psykologi. Kandidater med mastergrad i tilstøtende retninger kan vurderes hvis prosjektbeskrivelsen har en klar forankring i psykologi. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to år av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning (tilsvarende 120 studiepoeng) som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Ved ansettelse av stipendiater vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet og gjennomførbarhet. 
 • Prosjektets relevans for forskningsstrategi beskrevet i NTNUs strategi 2011-2020 – Kunnskap for en bedre verden, samt instituttets egen strategi
 • Karakterer fra mastergrad/hovedfag/cand.psychol.
 • Forskningsrelevant erfaring slik som eventuelle publikasjoner 
 • Anbefalinger/referanser
 • Veiledningsgruppens kvalitet i form av publikasjoner og ekstern finansiering
 • Personlige egenskaper som fleksibilitet og samarbeidsevne, samt motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt

Kandidaten skal opprette kontakt med potensiell hovedveileder ved Institutt for psykologi. Hovedveileder skal også uttale seg om prosjektet og dets gjennomførbarhet. Søkere som ikke har sin utdanning fra NTNU må ta kontakt med potensielle veiledere ved instituttet. Instituttet vil være behjelpelig med å formidle kontakt.

Den som ansettes må beherske et skandinavisk språk eller engelsk.


Lønns- og arbeidsvilkår
Normal avlønning ved oppstart i stipendiatstilling kode 1017, er brutto kr. 449 400 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Søkere må forplikte seg til å delta i organisert ph.d.-studium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.


Vi tilbyr

 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Søknad
Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-programmet i samfunnsvitenskap. For informasjon om ph.d-program i samfunnsvitenskap, fagretning psykologi, se http://www.ntnu.no/studier/phpsy. Dersom søkeren ikke er tatt opp til ph.d-programmet eller har søkt om det, må søknad om slikt opptak sendes inn sammen med søknad på stipendiatstillingen og prosjektbeskrivelsen. Søknadsskjema finnes på: http://www.ntnu.no/su/phd-utdanning/skjemabank.

Sammen med søknaden på stillingen vedlegges

 • Prosjektbeskrivelse med framdriftsplan (5-10 sider). Prosjektbeskrivelsen må være faglig forankret i veiledningsgruppen. Det må beskrives hva som er nytt i prosjektet i forhold til tidligere forskning, og hvordan prosjektet bringer forskningen fremover. 
 • CV, attester og vitnemål
 • Vitenskapelige arbeider
 • Søknad om opptak til ph.d.-programmet dersom dette ikke allerede er søkt om
 • Brev fra minst to veiledere (hoved- og medveileder, hovedveileder må være fast ansatt ved Institutt for psykologi) som inneholder:
  • Bekreftelse på at de vil veilede prosjektet
  • Argumentasjon for prosjektet og dets gjennomførbarhet (se punkt 18 i søknad om opptak til ph.d.-programmet)
  • CV med oversikt over veiledningsgruppens publikasjoner og ekstern finansiering

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sitt bidrag.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Ute Gabriel, telefon 73591778, e-post ute.gabriel@ntnu.no. Spørsmål om opptak til ph.d.-programmet rettes til førstekonsulent Bente Christensen, telefon: 73591574, e-post bente.christensen@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Dokumenter innsendt etter søknadsfristens utløp vil ikke bli tatt hensyn til i evalueringen.

Søknadsfrist: 23.09.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  155030
 • Intern-ID
  2018/8817
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger