Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i ernæring

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ernæring og folkehelse for en periode på 3 år, ev. 4 år med 25% undervisningsarbeid, fra tiltredelsesdato. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Formålet med stipendiatstillingen er forskerutdanning som skal resultere i at kandidaten fullfører en doktorgrad innen periodens utløp. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultetet har tre institutter: Institutt for psykososial helse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

 

Beskrivelse av stillingen

Stipendiaten vil arbeide med prosjektet «LØFT» og må imøtekomme de kravene som følger av betenkningen (ta kontakt for å få denne tilsendt). Hovedmålet for prosjektet er å fremme gode matvaner hos barn i regionen og kartlegge barns kosthold. Målet for LØFT-prosjektet er å 1) undersøke om entreprenørielle undervisningsmetoder gir bedre opplevd læring og motivasjon enn tradisjonelle undervisningsmetoder for studenter i forhold til hvordan man fremmer barns matvaner. 2) Undersøke hvordan samskaping med regionen og studentinvolvering i forskning oppleves av ulike aktører. 3) Kartlegge matvaner blant barn. Stipendiaten vil være knyttet til forskningsgruppen Food and Nourishment from Early Development into Parenthood (Feed) (www.uia.no/feed).

 

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, datamateriale, fremdriftsplan og forskningsmetode. Det er viktig at prosjektskissen også redegjør for forskningsfeltet heri tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres ut ifra Phd-programmets mal. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes, må ha hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. folkehelsevitenskap, ernæringsvitenskap, mat og helse/pedagogikk eller tilsvarende). Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle publikasjoner og utviklingsarbeid og vedlagt prosjektbeskrivelse. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.

 

Selve prosjektet krever fagkunnskap i ernæring og folkehelse, samt pedagogisk innsikt og evne til å tenke innovativt og framtidsrettet. Å kunne arbeide målrettet, systematisk og selvstendig er svært viktige egenskaper som vil bli vektlagt i vurderingen, som bør dokumenteres.

 

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp i UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

 

Opplysninger om opptak på ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Elling Bere, tlf. 38 14 23 29, e-post: elling.bere@uia.no eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66, e-post eli.andas@uia.no. Informasjon om ph.d.-programmet finnes på: https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-helsevitenskap

Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap finnes her: http://old.uia.no/no/portaler/forskning/forskerutdanning/dokumenter

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.

 

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 442.400 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Menn oppfordres til å søke.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) skal sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk.

 • Kopier av vitnemål med karakterer
 • Sammendrag på ca. 1-2 sider av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Attester
 • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 1. august 2018.

 

Nærmere opplysninger om prosjektet, stillingen, betenkningen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Frøydis N. Vik, tlf. 38141855, e-post: froydis.n.vik@uia.no og professor Nina C. Øverby, tlf. 38141324, e-post: nina.c.overby@uia.no, instituttleder Geir Torstveit, tlf. 38142262, e-post: geir.torstveit@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  154758
 • Intern-ID
  Ref. 155/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger