Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Postdoktor

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 50% stilling som postdoktor for en periode på fire år ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning vest, campus Bergen.

 

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studenter. Vi har ett bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. I tillegg er fire forskningssenter knytt til fakultetet innen fagområdene samhandling, helseforskning, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforskning.

 

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, mellom annet gjennom øvinger i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

 

Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssenter. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

 

Stillingen er knyttet til prosjektet "LIVE@Home.Path”, koordinert av Universitetet i Bergen og finansiert av Norges forskningsråd.

 

Hovedfokus for prosjektet er å utvikle, teste og implementere en kompleks intervensjon som skal resultere i et klinisk forløp som skal støtte ny diagnostiserte hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Målet med intervensjonen er å redusere byrden til de pårørende og bedre livskvalitet til pasienten fordi de kan bo lengre og sikrere i eget hjem. Intervensjonen skal også testes ut fra ei helse- og samfunnsøkonomisk perspektiv, der målet er å nyttiggjøre de tilgjengelige ressursene på en bedre måte. LIVE@Home.Path er et prosjekt med både kvalitativ og kvantitativ datainnhenting som munner ut i en toårig randomisert kontrollert studie (RCT) som skal test effektiviteten av LIVE-intervensjonen.

 

På lang sikt er målet økende bevissthet og kunnskap om demens hos helsepersonell og i samfunnet ellers. (https://www.uib.no/sefas/89867/livehomepath). Det vil til sammen bli lyst ut fem stillinger knyttet til LIVE@Home.Path –prosjektet, en stipendiat og en postdoktor ved SEFAS, en stipendiatstilling knyttet til Haraldsplass Diakonale sykehus, en postdoktorstilling ved Høgskolen på Vestlandet og en postdoktorstilling ved Rokkansenteret.

 

Ansvars og arbeidsoppgaver:
Kandidaten vil få som sin primære oppgave å drive frem forskning relatert til en av arbeidspakkene i prosjektet, knyttet til utprøving og implementering av kommunikasjonsteknologiske løsninger for hjemmeboende eldre med demens.

 

Kandidaten vil i tett samarbeid med prosjekt-temaet, Bergen kommune og Haraldsplass Diakonale sjukehus bidra også med rekruttering og oppfølging av inkluderte pasienter, opplæring av helsepersonell, undervisning til personer med demens og deres pårørende, samt datainnsamling og analyser av data og publisering

 

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha norsk doktorgrad, eller tilsvarende utdanning i utlandet, innen helsefaglig fagområde. 

 

Søkeren må ha oppnådd ph.d.-grad eller ha levert doktoravhandlingen til vurdering innen søknadsfristen. Det er en forutsetning at doktorgraden er oppnådd før tilsetting kan skje. Søkere må legge ved en prosjektbeskrivelse på maks fem sider som beskriver tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring av et potensielt prosjekt. Spørsmål eller ønske om tilgang til hovedprosjektbeskrivelsen kan fås ved henvendelse til kontaktpersoner i annonsen.

 

Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Postdoktorprosjektet vil bli videre utformet i samråd med prosjektleder.

 

Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen i tilsettingsperioden.

 

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt: Faglige kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i doktorgradsoppgaven og metodiske kvalifikasjoner. I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsens kvalitet og originalitet tillegges stor vekt. Vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning. Søkeren må beherske engelsk svært godt.

 

Søker forventes å publisere i vitenskapelige tidsskrifter på nivå 1 eller 2. Søker kan ikke legge ved flere enn 5 publikasjoner til vurdering.

 

NB! Som vedlegg til søknaden må søkerne også laste opp masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål.


Tilleggskrav:
Den som tilsettes i stillingen må være selvstendig, motivert og målrettet. I tillegg vil gode gjennomføringsevner og gode samarbeidsevner vektlegges. Det er ønskelig at den som tilsettes i stillingen også har noe forskningserfaring innen feltet teknologi i helse og samfunn. 


Språkkunnskaper:

Arbeidsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

 

Sakkyndig vurdering:
Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som postdoktor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1352 . Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

Professor Frode Fadnes Jacobsen, 55 58 72 12

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  154572
 • Intern-ID
  18/04893
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger