Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolektor i kommunikasjonsteknikk

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen kommunikasjonsteknikk. Stillingen er knyttet til Institutt for elektrofag ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen.

 

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanninga tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord. Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

 

Institutt for elektrofag

Institutt for Elektrofag har cirka 550 studenter og 50 ansatte. Instituttet tilbyr bachelorutdanninger i automasjonsteknikk, elkraftteknikk, elektronikk og kommunikasjonsteknologi. Instituttet har også masterprogram i energiteknologi og kommunikasjonsteknologi med Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo. Instituttet deltar også i Høgskulens PhD program i Datateknologi. Vi har laboratorier med en topp moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med mange bedrifter og forskningsinstitusjoner i regionen.


Ansvars- og arbeidsoppgaver

Stillingen er rettet mot undervisning og veiledning på bachelor og master- nivå innen

 • tekniske spesialiseringsemner innen nettverksteknologi (switching, ruting, nettverkssikkerhet)
 • grunnleggende elektrofag

I tillegg forventes den som ansettes å bidra til

 • å styrke forsknings- og fagmiljøet innen fagområdene angitt ovenfor

 • å fremme Høgskolen som en dynamisk og produktiv kunnskaps- og forskningsinstitusjon

 • å bidra til søknad om ekstern finansiering

 • delta i forsknings- og utviklingsaktivitet i samareid med næringslivet og ulike ingeniørfag

Kvalifikasjoner

Den som blir tilsatt må minumum ha mastergrad/hovedfag (sivilingeniør eller tilsvarende) med faglige kvalifikasjoner innenfor gitte arbeidsområder. For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad. For tilsetting som førstlektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.

 

I tillegg er det ønskelig med:

 • relevant praksis og undervisningserfaring

 • relevant yrkeserfaring samt kompetanse innen pedagogikk, veiledning, IKT

 • erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonal publisering

 • erfaring med å søke midler til å lede eksternt finansierte forskningsprosjekter

 • samarbeidsevner og evne til å skape godt arbeidsmiljø

 • evne til å formidle og til å kunne tenke nytt

Det er en fordel med følgende Cisco -sertifiseringer: CCNA, CCNA-Sec og CCNP eller tilsvarende kompetanse.

 

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

 

Sakkyndig vurdering  

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn iwww.jobbnorge.noved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Vi tilbyr

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011, 1198, 1008. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Vi tilbyr ellers

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling

 • Muligheter for trening i arbeidstida

 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader 

Generell informasjon
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

Professor Knut Øvsthus, +47 55 58 72 34

Studiekoordinator Adis Hodzic, +47 55 58 79 78

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  154460
 • Intern-ID
  18/04785
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger