NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i arkeologi

Ved Institutt for historiske studier (IHS) lyses det ut en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i arkeologi.

Informasjon om instituttet:
Institutt for historiske studier er en del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU, og er lokalisert på Dragvoll og Kalvskinnet (Vitenskapsmuseet). IHS har per i dag 28 fast vitenskapelige ansatte og 20 stipendiater/postdoc. Instituttet har ansvar for følgende undervisningsprogram: bachelor og master i arkeologi, historie, kulturminneforvaltning, klassiske studier, master i europastudier og 5-årig integrert lektormaster i historie. Mer informasjon om instituttets fagprofil finnes på http://www.ntnu.no/ihs

Den ledige stillingen er tilknyttet studieprogram arkeologi, og er en av syv faste stillinger ved henholdsvis Institutt for historiske studier (IHS), Det humanistiske fakultet og Institutt for arkeologi og kulturhistorie IAK ved Vitenskapsmuseet.

Arkeologistudiet ved NTNU er det eneste i Norge som drives i samarbeid med et universitetsmuseum. Stillingene tilknyttet studieprogrammet utgjør et samlet Lærerkollegium hvor IHS og IAK jobber tett sammen. Hovedoppgavene er forskning og undervisning på bachelor-, master- og PhD-nivå. En viktig utfordring i stillingen er å videreutvikle samhandlingsrommet mellom institutt og universitetsmuseum. Lærerkollegiet, studenter og undervisningsfasiliteter er samlokalisert på Vitenskapsmuseet, campus Kalvskinnet.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

 • Førstekompetanse (doktorgrad) i arkeologi.
 • God breddekunnskap om arkeologifaget (kulturhistorie og materialkunnskap, forskningshistorie, metodisk og teoretisk innretning) og fagets praksisfelt.
 • Dokumentert relevant yrkespraksis med spesiell vekt på undervisning i arkeologi.
 • Søkere må beherske de skandinaviske språkene norsk, svensk eller dansk. Det kreves i tillegg god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk. Undervisning på engelsk må påregnes. Språkferdigheter tilsvarende trinn 3 i norsk må kunne dokumenteres senest to år etter tiltredelse i stillingen. NTNU tilbyr norskopplæring.
 • Det stilles krav til formell universitetspedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, må du gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. NTNU tilbyr slikt kurs. Dersom du har dokumentert utstrakt praktisk-pedagogisk kompetanse, vil det i enkelte tilfeller kunne gi fritak fra slikt kurs.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, motivasjon og kreativ evne til å undervise, samt vilje og evne til å drifte og videreutvikle NTNUs studieprogram i arkeologi.
 • Det legges vekt på erfaring fra og vilje til å utvikle forskning, faglig samarbeid og forskernettverk med internasjonale forgreininger. I tråd med NTNUs målsetning om forskningsbasert undervisning forventes søkeren å evne koblingen mellom forskning og undervisning.

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige (og andre faglige), pedagogiske og formidlingsmessige kvalifikasjoner. Det legges stor vekt på personlig egnethet og motivasjon. De seneste fem års vitenskapelig produksjon og yrkespraksis vil bli tillagt særlig vekt.

Arbeidsoppgaver:

 • Den som tilsettes skal delta i instituttets virksomhet innen undervisning på alle nivåer, inklusive forskeropplæring på doktorgradsnivå, forskning og forskningsveiledning, formidling og studieadministrasjon.
 • Den som tilsettes, deltar i gjennomføring og drift av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. Bedømmelsesarbeid og eksamensarbeid inngår i stillingen.

Lønn og formelle bestemmelser:
Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, med minimum årslønn kr. 490.900,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 548.200,- til kr. 590.000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den som tilsettes, må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Krav til søknaden:

Du må sende søknaden elektronisk via Jobbnorge (http://jobbnorge.no) og merke den med stillingskoden HF 18-033.

NB! Vi kommer ikke til å ta i betraktning søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfristen.

Til søknaden må du legge ved følgende papirer:

 • CV, inkl. 3 referansepersoner med tilhørende kontaktinformasjon
 • fullstendig publikasjonsliste med publiseringssted
 • dokumentasjon på og redegjørelse for dine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i en momentliste "Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i vitenskapelig stilling ved NTNU" som fås ved henvendelse til fakultetets saksbehandler, tlf. nr. 73 59 76 84, eller på nettadressen: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner
 • beskrivelse av de vitenskapelige arbeidene du anser som mest betydningsfulle, og som du ønsker skal vektlegges under evalueringen. Beskrivelsen burde inkludere, men ikke nødvendigvis være begrenset til de inntil 5 arbeidene nevnt nedenfor. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere din innsats, må du som søker legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning
 • attester og vitnemål

Du skal IKKE legge vitenskapelige arbeider ved søknaden. Etter søknadsfristen vil en intern sorteringskomite gå gjennom alle søknadene, og de best kvalifiserte søkerne vil bli invitert til å sende inn vitenskapelige arbeider for videre vurdering av en sakkyndig komite. Alle som har søkt, vil få beskjed om de blir innstilt til videre vurdering eller ikke.

Søkere som blir innstilt til videre vurdering, blir invitert til å sende inn et utvalg vitenskapelige arbeider som ansees som viktige for den sakkyndige komiteens evaluering av de nødvendige kvalifikasjonene. Det vil være anledning til å sende inn inntil 5 arbeider. Det vil være mulig å sende inn utdrag fra større vitenskapelige arbeider og upublisert materiale. De 5 utvalgte arbeidene sendes elektronisk på epost til Hege Kissten, hege.kissten@ntnu.no Merk eposten HF 18-033.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og forelesning for prøving av pedagogiske ferdigheter.

Mer informasjon:
Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder for NTNUs studieprogram for arkeologi, professor Hein Bjartmann Bjerck, tlf. +47 951 79 807 epost: hein.bjerck@ntnu.no, eller instituttleder ved IHS Tor Einar Fagerland, tlf. +47 411 44 702, e-post: tor.e.fagerland@ntnu.no 

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler/personalkonsulent ved Det humanistiske fakultet; Hege Kissten, tlf. +47 73 59 76 84, e-post: hege.kissten@ntnu.no 

Søknadsfrist: 15.08.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  154420
 • Intern-ID
  2018/15274
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger