Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

2 stipendiatstillinger innen innovasjon og entreprenørskap

Ved Høgskolen på Vestlandet er det ledig 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og entreprenørskap. Stillingene er knyttet til Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen.

 

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanninga tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord. Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

 

Mohnsenteret er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om og for nyskaping til bruk i utdanning og regional næringsutvikling. Gjennom forskning og tette samarbeidsrelasjoner til regionalt nærings- og samfunnsliv, bidrar Mohnsenteret til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet. Senteret koordinerer også et mastergradsprogram i Innovasjon og entreprenørskap og har en sentral rolle i Høgskulen på Vestlandet sitt arbeid med entreprenørskap blant studenter og ansatte. Mohnsenteret er et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø som er i positiv utvikling. Senteret har for tiden 10 tilsatte.

 

Arbeids og ansvarsområde

Stipendiatstillingene inngår i Høgskolen på Vestlandets nye tverrfaglige forskningsprogram «Responbile innovation and regional development». Dette er et forskningsprogram som utforsker hvordan verdiskapning og lønnsomhet kan fremmes og realiseres parallelt med et grønt skifte og videreføring av velferdssamfunnet. Programmet utgangspunkt er en helhetlig forståelse av innovasjon der praksis, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Satsingen koordineres av Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling (http://www.hib.no/om-hogskolen/mohnsenteret/).

 

Vi søker etter kandidater som ønsker å studere innovasjons- og entreprenørskapsprosesser. Relevante tema kan eksempelvis være:

 • Entreprenørskap og utvikling av nye bedrifter

 • Utvikling og implementering av teknologiske innovasjoner

 • Grønt skifte og utvikling av nye forretningsmodeller

 • Ledelse av innovasjonsprosesser

 • Digitalisering av næringslivet

 • Endring og transformasjon av innovasjonssystemer

 • Utvikling av politikk og virkemidler for innovasjon

Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år. 25 % av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode.

 

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet i tilsettingsperioden.

 

Høgskolen kan ikke selv tildele doktorgrad på det utlyste temaområdet, men vil sammen med aktuell gradsinstitusjon utarbeide detaljert plan for forskerutdanningen. Gradsinstitusjonen vil bli valgt av Høgskolen på Vestlandet. Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid, og det er ønskelig at det inngår et utenlandsopphold i løpet av perioden. Søknaden om opptak til doktorgradsprogrammet sendes etter tilsetting og senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

 

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet. 


Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha en mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap eller tilsvarende utdanning med klar relevans for det utlyste fagområdet. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent seinest innen 4 uker etter søknadsfristen. 

 

Søknaden skal inneholde utkast til prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt gjøres rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne


Ønskede kvalifikasjoner

 • Faglig kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området med hovedvekt på kvalitet og relevans i masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen.
 • Det er fordelaktig med god metodekunnskap.

 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.

 • Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen.

Slik søker du

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket «Søk stillingen» på denne siden. Som vedlegg til søknaden må søkerne laste opp masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og eventuelt inntil fem vitenskapelige arbeider, fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må du laste opp attesterte oversettelser. Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer. Aktuelle søkere blir også kalt inn til intervju.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkers ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innen fristen. Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Det er også mulig å bare legge ved en lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen. Søknadene sendes elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Lønnsvilkår

Stillingen lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 50. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.


Kontaktperson:

Professor og senterleder Stig-Erik Jakobsen (tlf: 55587684, e-post: sjak.hvl.no)

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  154342
 • Intern-ID
  18/04582
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger