NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Dosent i barnevern

Institutt for sosialt arbeid er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge. Instituttet har ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Institutt for sosialt arbeid tilbyr bachelorgradsstudier i barnevern, og sosialt arbeid, mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn, sosialt arbeid, og barnevern og etter- og videreutdanninger.

Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Barnevernspedagogutdanningen er i endring og vil få nye nasjonale retningslinjer. Instituttet trenger spesielt styrking av kompetansen innenfor temaene barnevernstjenesten og miljøterapi/ miljøarbeid. Vi utlyser derfor en fast stilling som dosent med ansvar for fagområdene barnevernstjeneste, miljøterapi og miljøarbeid. Stillingen innebærer undervisning, oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening, praksisoppfølging, evaluering og sensurering. Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelor- og masterutdanningen i barnevern, men den som ansettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud ved instituttet. Stillingen innebærer samarbeid internt ved universitetet, med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt, og nettverksarbeid med sosialfaglige utdanninger nasjonalt så vel som internasjonalt.

Arbeidsområder

 • ansvar for undervisning og forskning primært innen bachelor- og masterutdanningen i barnevern.
 • eksamensarbeid
 • rett og plikt til å drive forskning og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde, og skal også ta på seg administrative oppgaver.
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig ansatte.
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning.
 • veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde,avhengig av kompetanse.

Den som ansettesmå rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha doktorgrad eller annen akademisk kompetanse som kan vurderes på likeverdig nivå som dosent og som er relevant for miljøterapi/miljøarbeid. For stillingen kreves sosialfaglig grunnutdanning og sosialfaglig eller samfunnsvitenskapelig master/hovedfag. Søkere med variert yrkespraksis fra barnevern og miljøterapi med utsatte barn og unge vil bli prioritert. Det kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet samt dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet. Det blir lagt stor vekt på nettverksbygging med yrkesfeltet, interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, og nye undervisningsmetoder bla i barnevernspedagogutdanningens aktivitetsfag.

Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Personlige egenskaper som evne til teamarbeid og samarbeid, selvstendighet, ansvarsfullhet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Dosent, kode 1532, lønnes etter Statens lønnsregulativ, med minimum brutto kr 611 700 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 10-12 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Riina Kiik, riina.kiik@ntnu.no, telefon 466 84 620.

Spørsmål om selve søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 194.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  154149
 • Intern-ID
  2018/13409
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger