NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i barnevern

Institutt for sosialt arbeid er et av de større sosialfaglige instituttene i Norge med ca. 60 ansatte og mer enn 700 studenter. Instituttets bachelorprogrammer er blant de mest søkte i landet. Institutt for sosialt arbeid tilbyr bachelor- og mastergradsstudier i barnevern og sosialt arbeid og mastergradsutdanning i funksjonshemming og samfunn samt etter- og videreutdanninger.

Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innenfor sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. I tillegg til undervisning foregår det forskning innenfor et bredt spekter av sosialfaglige og velferdsfaglige problemstillinger. Forskningsmiljøene samarbeider med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.

Barnevernspedagogutdanningen er i endring og vil få nye nasjonale retningslinjer. Det er behov for kompetanse knyttet til psykososialt arbeid med barn og unge, pedagogikk og sosialpedagogikk samt utvikling og gjennomføring av nye læringsformer, bla digitalisering.

Instituttet utlyser derfor en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i barnevern.

Stillingen innebærer undervisning, oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening, evaluering og sensurering. Stillingen er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningen i barnevern, men den som ansettes vil også måtte påregne undervisningsoppgaver ved andre studier i instituttet. Undervisning i praksisveiledning er også aktuelt.

Det forventes at den som ansettes vil drive med forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til å styrke instituttets forskningsaktivitet innen psykososialt arbeid med barn og unge og innen arbeidsmetoder/tilnærminger knyttet til arbeid med barn og ungdom. Stillingen innebærer samarbeid internt ved universitetet, med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt så vel som nettverkssamarbeid med andre utdanninger nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsområder

 • ansvar for undervisning, veiledning og forskning, primært innen barnevernspedagogutdanningen
 • eksamensarbeid
 • rett og plikt til å drive forskning innenfor instituttets fagområde, og fagadministrative oppgaver
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte
 • plikt til å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning
 • veiledning av bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde

Den som ansettesmå rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum norsk doktorgrad på det aktuelle fagområdet, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen fagområdet, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet. Doktorgrad i utdanningsvitenskap eller samfunnsvitenskap vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på at søkernes forskning er relevant for instituttets profesjonsrettede utdanninger. Det samme gjelder bred faglig orientering og erfaring fra norsk barnevern og arbeid med barn og unge. Kompetanse innen digitale medier og verktøy er en fordel. Relevant kompetanse innen barnevernspedagogutdanningens aktivitetsfag er ønskelig.

Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til barnevernsfeltet. Publisering av forskningsresultater i internasjonale journaler innenfor fagområde pedagogikk vil bli vektlagt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.

Pedagogisk erfaring er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning. Det blir lagt stor vekt på interesse for, og/eller erfaring med, pedagogisk utviklingsarbeid, nye undervisningsmetoder og internasjonalisering.

Dersom det ikke melder seg en tilstrekkelig godt kvalifisert søker, vurderes midlertidig ansettelse i inntil 3 år med sikte på kvalifisering for fast ansettelse. Fast ansettelse vil i tilfelle skje uten ny kunngjøring, men etter en sakkyndig vurdering.

Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

For mer informasjon:

http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Personlige egenskaper som evne til teamarbeid og samarbeid, selvstendighet, ansvarsfullhet og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø, vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis, kode 1011, lønnes etter lønnsramme 24 i Statens lønnsregulativ, med minimum brutto kr 490 900 pr år. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 490 900 til kr. 686 900 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes ikke har norsk som morsmål, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr:

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5-10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Riina Kiik, riina.kiik@ntnu.no, telefon 466 84 620.

Spørsmål om selve søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Aaste Line Strand, aaste.l.strand@ntnu.no

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU- 72

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Tunga
 • Jobbnorge-ID
  154148
 • Intern-ID
  2017/28717
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger