Universitetet i Bergen

Institutt for informatikk

Stipendiat i bioinformatikk

Ved Institutt for informatikk er det ledig ei stilling som stipendiat i bioinformatikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år. Ein ph.d-grad i bioinformatikk er svært etterspurd innan næringsliv, forvaltning og akademia .

 

Om prosjektet/arbeidsoppgåver

Om ein eigenskap er arva (går i familiar), må genomet innehalde spor av det. Det vil si at det vil vere genetiske variantar som er meir vanlege blant dei som har eigenskapen enn dei som ikkje har den. Tusenvis av slike variantar har blitt oppdaga for hundrevis av eigenskaper og sjukdommar i mennesket, og dette stillar to grunnleggjande spørsmål: kva for variantar er verkeleg årsakssamanhengande for eit trekk, og korleis fører genetisk variasjon til variasjon i eigenskapane? Svaret på begge spørsmåla er skjult i gennettene som kartlegger dei cascading effektar av genetiske variantar på epigenetiske modifikasjonar og nedstrøms genuttrykksendringar. Likevel er det fortsatt ei djupt utfordrande oppgåve å forstå strukturen på disse nettverka ut frå moderne genomgåande data.

 

Målet med prosjektet er å utvikle nye maskininnlæringsmetodar for inngrep av kausale genetiske nettverk frå storskala genetiske tilknytingsstudiar og genforstyrringar og tidskursforsøk, identifisere eigenskaper og sjukdomsframkallande molekylære mekanismar og forstå korleis dei varierer mellom enkeltpersoner.

 

For meir informasjon om forskargruppa, sjå her.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande i bioinformatikk, informatikk, fysikk, matematikk etter eit relatert felt, eller ha levert masteroppgåva til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.

 • Erfaring med programmering i minst eitt programmeringsspråk (C, C++, Java) er eit krav.

 • Erfaring med arbeid i et numerisk databehandling (Python, R, Matlab) er eit krav.

 • Erfaring med analyse av genom-brede data (genom-, epigenom- eller transkriptome-sekvensering eller mikroarray-data) er ein føremon.

 • Erfaring med bruk av maskinlæringsalgoritmar til store data er ein føremon.

 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner

 • Du må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

 

Om stipendiatstillinga

Samla stipendperiode er 3 år, med høve til eit 4. år beståande av oppgåver relatert til undervisning, fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden. Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

 

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, kan det bli gjort frådrag i tilsetjings-perioden.

 

Om forskarutdanninga

Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Endeleg plan for gjennomføringa av forskarutdanninga skal vere godkjent av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

 

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • løn etter lønssteg 50 (kode 1017 /LR20, alternativ 8) i det statlege lønnsregulativet. Dette utgjer ei årsløn på kr 436 900,- brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet.

 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)

 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • ei kort utgreiing om dine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.

 • CV

 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad, alternativt ei stadfesting av at mastergradsoppgåva er levert

 • relevante attestar

 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)

 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

 

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til professor Tom Michoel, Computational Biology Unit (CBU), Institutt for informatikk, Email: Tom.Michoel@uib.no.


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  154134
 • Intern-ID
  2018/5426
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger