Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis / Førstelektor i logistikk

Ved Høgskulen på Vestlandet - Institutt for økonomiske- og administrative fag, campus Bergen er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i logistikk.

 

Instituttet er knyttet til Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap.

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap (FØS) har om lag 120 tilsette og om lag 2000 studenter. Den faglige virksomhet er organisert i tre institutter fordelt på 3 ulike campus. Vi har et bredt utdanningstilbud innen økonomi og administrasjonsfag, samfunnsvitenskapelig fag, samt maritime studier.

 

Ved Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) er vi om lag 80 tilsatte og 1000 studenter fordelte på studiestedene Bergen, Haugesund og Sogndal.

Vi tilbyr bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eiendomsmegling, reiselivsleiing og natur- og opplevingsbasert reiseliv.

Institutt for økonomiske og administrative fag har og et masterstudium i innovasjon og ledelse og tilbyr flere etter- og videreutdanninger.

 

Stillingen er primært tenkt mot fordypningen i logistikk på 3.året i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og årsenheten i logistikk på samme nivå. Det kan også bli aktuelt med undervisning og veiledning på masterstudiet i innovasjon og ledelse. Dersom HVL får akkreditert doktorgradsundervisning i «Responsible innovation and Regional Development», kan det bli aktuelt å knytte undervisning og forskning opp mot dette.

Fordypningen og årsenheten i logistikk består i dag av kursene Introduksjon til logistikk, Innkjøp og forsyningsledelse, Produksjonsledelse og prosessforbedring, Transport, transportrett og leveringsbetingelser, Supply Chain Management, samt en 15- studiepoengs bacheloroppgave/hovedprosjekt.

 

Ansvars- og arbeidsområde 

 • Undervisning innen fagområdet på alle utdanningsnivå, inkludert etter- og videreutdanning
 • Forskning innen fagområdet
 • Veiledning av bachelor-, master- og evt. PhD-studenter.
 • Fagutvikling innen fagområdet

Kvalifikasjonskrav

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innen fagfeltet innkjøp, prosess, transport og/eller Supply Chain Management eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

 

Undervisningsspråket er norsk.

Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Undervisningserfaring
 • Praktisk erfaring fra fagfeltet
 • Erfaring fra større, relevante forskningsprosjekt
 • Erfaring med prosessutvikling og digitalisering
 • Erfaring fra flerfaglig samarbeid relevant for fagfeltet

Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

 • Metodisk
 • Utadvent
 • Samarbeidsorientert

Tidligere pedagogisk erfaring vil være en fordel. Dersom søkeren har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må dette dokumenteres.

Søkere som ikke har slik kompetanse, må delta på kurs i høgskolepedagogikk i regi av Høgskolen innen to år fra tilsettingsdatoen.

 

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette midlertidig stilling inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast tilsetting.

 

Slik søker du

Søkere til stillingen vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg med tre medlemmer.

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket «Søk stillingen» på denne siden.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og bedt om å holde prøveforelesning.

 

Lønnsvilkår

Stillingen lønnes i stillingskode kode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Generell informasjon 

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endring i stillingens innplassering i organisasjonen og ansvarsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

 

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson

Instituttleder Tom Roger Skauge, +47 55 58 77 30

Fagkoordinator Dag E Bakka, +47 55 58 76 98

Førstelektor Heidi Bjørstad, +47 55 58 77 20

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. august 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  154022
 • Intern-ID
  18/04303
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger