NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Inntil 10 stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet lyser ut inntil 10 stipendiatstillinger. Stillingene er 3-årige uten pliktarbeid eller 4-årige med 25 % pliktarbeid, avhengig av instituttets behov. En av stillingene er øremerket prosjekter innen digital humaniora i vid forstand. Søknadene vil bli vurdert samlet.

Søkere fra alle fagområder ved Det humanistiske fakultet inviteres til å søke. Søkeren skal gjøre rede for hvordan prosjektet kan relateres til fakultetets etablerte fagmiljø, inkludert relevante forskergrupper. Tiltenkt hovedveileder fra ett av fakultetets institutt skal i tillegg navngis i søknaden. Veileder må tilfredsstille krav til veiledning på doktorgradsnivå. Søkerne anbefales å kontakte fagmiljøet tidlig i prosessen. Søknader der det ikke er oppgitt hovedveileder fra ett av fakultetets institutt vil ikke bli vurdert.

Kandidaten som blir ansatt, forplikter seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor ansettelsesperioden. Ph.d-utdanningen ved Det humanistiske fakultet er organisert i 5 program: estetiske fag, historie og kulturfag, språkvitenskap og tverrfaglige kulturstudier, samt audiovisuelle medier (fellesgrad med Høgskolen i Innlandet). Fagområdene som inngår i disse programmene framgår av studieplanen som er tilgjengelig på www.ntnu.no/hf/forskning/forskerutdanning. Søkeren skal ikke fylle ut søknad om opptak på ph.d.-programmet.

Gjennom den vedlagte prosjektbeskrivelsen må søkerne dokumentere høyt vitenskaplig potensial. Prosjektbeskrivelsen er det viktigste elementet i evalueringen av søkerne. Det vil også være avgjørende at prosjektet lar seg gjennomføre innenfor de normerte 3 årene for ph.d-utdanningen, der ½ år er satt av til skoleringsdelen av programmet.

For ansettelse i stipendiatstilling kreves normalt femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning med en veid gjennomsnittskarakter siste to år av studiet på B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala (jmf. §5-1 i forskrift for ph.d. ved NTNU) Det vil bli lagt avgjørende vekt på gjennomføringstid på studiet. Strategiske vurderinger vil være sentrale element i utvelgingsprosessen.

Søknaden merkes med jnr. HF-18-036 og sendes elektronisk via www.jobbnorge.no med følgende vedlegg (helst i ett dokument):

 • Beskrivelse av forskningsprosjektet som skal gjennomføres i stipendperioden, etter mal for prosjektbeskrivelse: www.ntnu.no/hf/phd/prosjektbeskrivelse.
 • Skannede kopier av vitnemål, inkludert karakterutskrifter (originaler må kunne framvises på intervju)

For søkere som blir vurdert som aktuelle for ansettelse, vil det bli innhentet referanser og gjennomført intervju.

Søkerne kan få nærmere opplysninger om stillingene ved å kontakte rådgiver Gro Lurås på tlf 73 59 66 89 eller e-post gro.luras@ntnu.no. For faglige spørsmål kan leder for det aktuelle ph.d.-programmet kontaktes direkte. Se programmets nettsider for kontaktinformasjon.

Stipendiatstillingene blir lønnet etter hovedtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 lønnsramme 20, alternativ 8, og starter i ltr. 50, brutto kr 442 400,- pr. år. Fra beløpet blir det trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelse skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om tilsettingstid og pliktarbeid.

De som blir ansatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere ansatt i statens tjeneste. Arbeidssted skal være ved ett av instituttene ved Det humanistiske fakultet. De som blir ansatt må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

På bakgrunn av et statlig personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, blir spesielt personer med minoritetsbakgrunn oppfordret til å søke på stillingene.

Søknadsfrist er 1. september 2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153851
 • Intern-ID
  HF 18-036
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger