NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Instiutt for psykisk helse

Instituttleder ved Institutt for psykisk helse

NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) søker etter en ny instituttleder ved Institutt for psykisk helse for en åremålsperiode på 3 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap har en omfattende fagportefølje innen medisin- og helseområdet. Mange av fakultetets fagmiljøer er tett faglig og fysisk integrert med St. Olavs Hospital i det integrerte universitetssykehuset på Øya. Gjennom et samlet fagområde skal fakultetet bygge framtidas medisin- og helseutdanninger og bidra med forskning, tjeneste- og teknologiutvikling av høy kvalitet innen et bredt fagspekter. Fakultetets faglige spiss innen medisinsk teknologi og nærheten til mange teknologiske fag muliggjør en tverrfaglig tilnærming til framtidas helseutfordringer i nært samspill med helsesektoren. Fakultetets forskningsvirksomhet spenner fra medisinsk basalforskning, klinisk forskning, translasjonsforskning, praksisnær forskning til utviklingsarbeid. Fakultetet har fremragende miljøer innenfor biomedisinsk forskning, som resulterte i Nobelprisen i medisin i 2014. Fakultetet tilbyr profesjonsutdanninger på bachelor- og masternivå, integrerte profesjonsstudium i medisin og ph.d-utdanning.

Institutt for psykisk helse omfatter fagområdene voksenpsykiatri/rus, vernepleie, psykisk helsearbeid, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU), og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Instituttet har ca. 105 årsverk og ca. 450 studenter.

Instituttlederen er enhetens daglige leder. Vedkommende skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Instituttlederen rapporterer til sin dekan. Instituttleder inngår i dekanens ledergruppe.

Instituttleders viktigste oppgaver er å:

 • lede og utvikle virksomheten ved enheten med fokus på kjerneoppgavene
 • delta i institusjonens strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at disse følges opp
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og effektiv drift av instituttet
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • legge forholdene til rette for studentenes lærings- og arbeidsmiljø
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta organisasjonenes medbestemmelse

Søkere til instituttlederstillingen må ha:

 • gode lederegenskaper, normalt med ledererfaring fra universitet, høyskole eller forskningsinstitusjoner som senter e.l.
 • evne til å sette mål og arbeide strategisk
 • personlig egnethet

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på førstestillingsnivå innenfor ett av instituttets fagområder
 • god forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • gode kommunikasjonsevner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • lederatferd som stimulerer til gode resultater, godt og raust arbeidsmiljø blant tilsatte og studenter

Lønnsvilkår m.v.

Stillingen som instituttleder lønnes i kode 1475, med minimum årslønn brutto kr 620 000,-. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 750 000,- til kr 950 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner; send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no innen 24.06.18.

Intervju for stillingen vil trolig foregå i uke 32.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Dekan Björn Gustafsson, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU på e-post bjorn.gustafsson@ntnu.no eller på mobil 99 72 97 24

Kjell Strøm, Direktør forretningsutvikling, Experis, på e-post: Kjell.Strom@no.experis.com eller på mobil: 95 19 87 10

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Hanne Mattson, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU hanne.mattson@ntnu.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  153799
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger