Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

 

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i språkvitenskap knyttet til engelsk- og/eller fremmedspråksdidaktikk

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en

100 % stipendiatstilling i språkvitenskap innenfor engelsk- og/eller fremmedspråksdidaktikk med fokus på korpuslingvistikk. Stillingen er 3-årig eller 4-årig, da med 25% arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, innen spesialiseringen språkvitenskap. Det er ønskelig med tiltredelse høsten 2018.

Mer informasjon om doktorgradsutdanningen finnes her: http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/doktorgradsutdanning

 

Forskningstema

PhD-prosjektet skal knyttes til det pågående forskningsprosjektet Elevspråk i transitt (ESIT) og forskningsgruppene ESIT og Forum for fremmedspråkdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk og oversetting. ESIT studerer norske elevers utvikling av skriftlige ferdigheter i engelsk og fremmedspråkene fransk, spansk og tysk.

 

Det finnes i dag lite forskning på norske elevers skrivekompetanse i engelsk og fremmedspråk, samtidig som god skrivekompetanse er et viktig mål i disse fagene. Hvordan utvikler elevene ordforråd og kompetanse i å skrive ulike typer tekster? Hvilke styrker og svakheter er typiske i norske elevers tekster; og hva skyldes påvirkning fra norsk kontra andre faktorer? Hva skjer med skriveutviklingen i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole? Dette er spørsmål som vi ønsker å studere nærmere gjennom ESIT, og som PhD-kandidaten skal befatte seg med i prosjektet.

 

ESIT-materialet samles inn i nært samarbeid med skolene i regionen, og studenter i forskning bidrar aktivt i både innsamling og bearbeiding av materialet. Den som tilsettes, skal kunne dra nytte av ekspertisen til forskere som er medlemmer av forskergruppen ESIT, og tema og forskningsspørsmål for prosjektet skal utvikles i samarbeid med disse. Kandidaten kan velge å fokusere på ett av språkene engelsk, spansk, fransk eller tysk, eller ha et kontrastivt fokus, eksempelvis mellom engelsk og spansk eller engelsk og norsk.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Mastergrad i språk, språkdidaktikk eller grunnskolelærerutdanning innenfor engelsk eller fremmedspråk med godt resultat (B eller bedre). Det er mulig for årets masterstudenter å søke. Dokumentasjon av fullført mastergrad må da ettersendes så snart endelig resultat foreligger.
 • Søkeren må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søkeren må beherske engelsk muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med innsamling og/eller bruk av innlærerkorpus
 • Kjennskap til norsk skolesystem

 

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-4.

 

Stillingen er en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevant faglig bakgrunn, eventuelle publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for UiA å oppnå en balansert personalsammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode, 1017, bruttolønn 436 900,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Vi ønsker at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «send søknad».

 

Følgende skal lastes opp elektronisk:

 

 • CV m/publikasjonsliste, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt inntil 3 referanser
 • masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • eventuelle publikasjoner/vitenskapelige arbeider
 • kort beskrivelse av forskningsinteresse, motivasjon og bakgrunn for stipendiatstillingen

 

Det er søkers ansvar å sørge for at all dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden. Søker må spesielt påse at dokumenter ikke er for store, og at de er i et format som kan vedlegges elektronisk. Dokumenter som er for store eller har et format som ikke aksepteres, vil ikke følge med i den videre søknadsbehandlingen. Søkere bes også sørge for at ikke dokumenter legges inn mer enn én gang.

 

Det forventes at den som ansettes, bosetter seg lokalt.

 

 

Søknadsfrist: 21.06.18

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for ESIT, Kristine Hasund kristine.hasund@uia.no, tel. 38 14 11 92, leder for Forum for fremmedspråksdidaktikk, Eli-Marie Drange, eli.m.drange@uia.no, tel 38 14 12 49, instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, Tale M. Guldal, tale.guldal@uia.no, tel. 3814 1076/ 952 74 352 eller leder for PhD-utvalget for språkvitenskap, professor Gro-Renée Rambø, gro.renee.rambo@uia.no, tel. 3814 2132.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  153169
 • Intern-ID
  Ref. 135/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger