Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stavanger akuttsenter

Barne-, ungdoms- og familieetaten sine fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, med regionkontoret ligg i Bergen. Stavanger Akuttsenter tek imot ungdom plassert etter Lov om Barneverntenester §§4-6, 4-12 og 4-25 jf. 4-24. Vi har 2 institusjonsavdelingar med plass til totalt 8 ungdommar i alderen 13-18 år. Ungdommane bor på institusjonen inntil akuttsituasjonen er avklart – med eit mål innan 28 dagar. Opphaldet i institusjonen skal bidra til utgreiing og kartlegging i forhold til eventuelle vidare tiltak.

I tillegg har senteret 79 beredskapsheimar fordelt på to avdelingar – ein i Haugesund og ein i Stavanger. Vi betener heile Rogaland og tar i mot ca. 350 barn i året.

Det å jobbe i akutten byr på spennande utfordringar, høgt tempo og varierte oppgåver. Vi set kvalitet høgt, har et godt fagmiljø med eigne arbeidsmodellar, internt opplæringsprogram og eiga fagavdeling. Vi tilbyr gode høver for utvikling, rettleiing, og fagleg oppfølging i eit godt arbeidsmiljø.

Beredskapsheimskonsulent

Ved Stavanger akuttsenter, avdeling Stavanger beredskapsheim, er det ledig eit engasjement i 100 % stilling som beredskapsheimskonsulent i perioden d.d-31.08.19.

Arbeidsoppgåver/ansvarsområde

 • Saksansvar for, og oppfølging av, plasseringar i beredskapsheimar.
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar.
 • Rettleiing og oppfølging av den einskilde beredskapsheimen.
 • Ansvarleg for skriftleg rapportering.
 • Fagutviklings- og undervisningsoppgåver i avdelinga.

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig relevant høgskuleutdanning, fortrinnsvis som barnevernpedagog, sosionom, vernepleiar eller tilsvarande med relevant vidareutdanning tilsvarande minimum 60 stp. Det er ynskjeleg med vidareutdanning i familieterapi.
 • Søkarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert.
 • Krav om rettleiingskompetanse jmfr. FO’s kriterier for godkjenning av rettleiarar.
 • Ynskjeleg med erfaring frå førstelinje barnevern/sakshandsaming, fosterheimsarbeid eller akutt- og traumearbeid. God skriftlig og munnleg framstillingsevne.
 • Tryggleik på å nytte dataverktøy som arbeidsreiskap.
 • Førarkort for bil (kl. B) er naudsynt.

Personlege eigenskapar

 • Personlege eigenskapar vert vektlagt høgt.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne og vilje til målretta og selvstendig arbeid.
 • Evne til å oppnå gode relasjonar og arbeida i team.
 • Initiativrik og utviklingsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å stå i eit høgt arbeidstempo.

Kven søkjer vi?

Vi søkjer deg som har evna til å ta ansvar, vera sjølvstendig, trygg i rettleiingssituasjonar overfor beredskapsheimane. Du må ha evne til å oppretthalde ein god struktur og eit fagleg perspektiv i ein travel og uføreseieleg kvardag. Du er fleksibel og trives med store utfordringar. For deg er medverknad og samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnarar ein viktig del av arbeidet.

Vi tilbyr

 • Stillinga er plassert i statleg lønnsregulativ i kodene 1534 spesialutdanna miljøterapeut, 1173 klinisk sosionom, 1185 spesialutdanna sosionom, 1496 klinisk barnevernpedagog, 1509 spesialutdanna vernepleiar, 1510 spesialutdanna barnevernpedagog, i lønnsramme 18, alt. 6-9, p.t. kr 410 000-548 200 pr. år (lønnstrinn 46-63), eller i kode 1434 rådgjevar, p.t. kr 410 000-548 200 pr. år (lønnstrinn 46-63). Løn og stillingskode vert vurdert etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som inneber ei god tenestepensjonsordning, tilbod om bustadlån til konkurransedyktige vilkår, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Ein hektisk kvardag med spennande utfordringar i eit godt samarbeidsmiljø.

Generelle opplysningar

 • Staten legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkja - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttera personar med fleirkulturell bakgrunn.
 • Stillingane er for tida lagt til Stavanger akuttsenter.
 • Politiattest vert kravd framlagt ved tiltredinga, jf. lov om barnevern § 6-10 og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikkje leggjast ved søknaden.
 • Bufetat er ei IA (Inkluderande Arbeidsliv) verksemd.
 • Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktpersonar for stillinga

Trine Beate Matre - avdelingsleiar Stavanger beredskapsheim, tlf. 466 19 317.

Søknad med CV vert å senda elektronisk via lenkje på denne sida.

Vitnemål samt attestar med bekrefta stillingsstorleik og varigheit skal takast med ved eit ev. intervju eller leggjast ved elektronisk.

Søknadsfrist: 03.06.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Stavanger
 • Jobbnorge-ID
  153022
 • Intern-ID
  Vest 44/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger