Universitetet i Bergen

HR-avdelingen

Rådgjevar (jurist) ved HR-avdelinga

Er du ein jurist som ønskjer å lære meir om og utvike deg innafor arbeidsrettsfeltet i staten?

 

Ved HR-avdelinga er det ledig ei fast stilling som rådgjevar/jurist. Stillinga er lagt til HR-direktøren sin stab, som består av to juristar og ein organisasjonspsykolog.

 

HR- avdelinga bistår og rådgjer universitetet sine leiarar og tilsette i personal- og organisasjonsfaglege spørsmål. Avdelinga har mellom anna ansvar for utvikling og utøving av UiBs personalpolitikk og styrke leiarutvikling gjennom heile organisasjonen, gje leiarstøtte på personalfeltet og sikre og utvikle arbeidsmiljøet.

 

Oppgåvene i stillinga vil spenne frå leiarstøtte og rådgjeving til utgreiingsoppgåver, utvikling og vedlikehald av retningsliner og rutinar. Du vil få høve til å arbeide i eit sterkt fagleg kompetent team i avdelinga og saman med kollegaer i resten av UiB-administrasjonen.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Leiarstøtte og sakshandsaming i prosessar og i enkeltsaker, særleg innan det arbeidsrettslege området
 • Utgreiingsoppgåver og høyringar
 • Utvikling og vedlikehald av rutinar og retningsliner og informasjonsmateriell
 • Arbeidsoppgåver knytt til kollektiv arbeidsrett/tariffavtaler
 • Oppgåver retta mot internasjonale arbeidsforhold

Nye oppgåver kan kome til.

 

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha masterutdanning i rettsvitskap
 • Relevant arbeidserfaring
 • Det er ein fordel med kjennskap til offentleg forvaltning og universitets- og høgskulesektoren
 • Ha stor arbeidskapasitet og vere god på samarbeid og kommunikasjon
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Ha evne til å setje seg raskt inn i nye arbeidsfelt, arbeide sjølvsstendig og ta initiativ

Vi kan tilby:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 62 - 68 (for tida kr 537 700 – 600 200) i det statlege lønsregulativet. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: HR-direktør Sonja Dyrkorn; sonja.dyrkorn@uib.no mobil: 48162687

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

 

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  152933
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger