Moderne meteorologi krev handtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennande faglege utfordringar. Heilt fra 1866 har norske meteorologar stått sentralt i utviklinga av faget, og vi er i dag eit leiande internasjonalt fagmiljø.

Statsmeteorolog

I den operative vêrvarslingstenesta ved Meteorologisk institutt er det ledige stillingar som statsmeteorolog; inntil tre faste stillingar og eit-års vikariat ved Vêrvarslinga for Nord-Noreg (VNN), ein fast stilling ved Vêrvarslingsavdelinga i Oslo (VIO) og-, eit års-vikariat ved Vêrvarslinga på Vestlandet (VPV). Det kan også bli andre ledige stillingar ved VNN, VIO, VPV og flyvêrteneste­kontora på Ørland og i Bodø.

 

Den operative vêrvarslingstenesta er i endring. Vi søker personar som er villige til både å inngå i vêrvarslingsteneste i turnus og som ved behov kan gå ut av turnus og utføre faglege prosjekt på heiltid.

 

Arbeidsområde:

 • operativ vêrvarslingsteneste; utarbeide og presentere vêrvarsel
 • delta i prosjektarbeid internt og med instituttet sine samarbeidspartnarar
 • andre fagleg relevante aktivitetar

 

Kvalifikasjonar:

 • høgare utdanning, master eller tilsvarande, helst med spesialisering i meteorologi
 • god formuleringsevne, munnleg og skriftleg i norsk og engelsk
 • generelle kunnskapar i bruk av moderne IT-hjelpemiddel
 • samarbeidsevne, vilje til teamarbeid
 • evne og vilje til omstilling, til å halde seg fagleg oppdatert og til å ta i bruk nye metodar/hjelpemiddel
 • evne og vilje til å medverke til profilering av Meteorologisk institutt gjennom utoverretta aktivitetar
 • erfaring frå stilling på Meteorologisk institutt vil bli vektlagt
 • vi følger WMO sine krav til kvalifikasjonar for varsling slik det framgår av «Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M)» og ynskjer søkarar som i størst mogleg grad oppfyller desse krava. Nødvendig opplæring vil bli gitt

 

Arbeidsvilkår:

 • løn som 1358 statsmeteorolog etter det offentlege regulativet i lønsramme 25, frå kr 416600 til 517700 per år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte kan høgare løn vurderast
 • kompensasjon for skiftteneste i samsvar med gjeldande reglar
 • faglege utfordringar på eit område som er viktig for samfunnet
 • høve til eigenutvikling
 • eit moderne teknologisk miljø
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er ei av dei beste pensjonsordningane i landet, med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar
 • 6 månader gjensidig prøvetid

 

Det er eit personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal spegle att folkesamansettinga generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

 

I søknaden ber vi søkarane opplyse om kva tenestestader dei ynskjer å arbeide ved, og særleg der dei ikkje ynskjer å arbeide. Statsmeteorologar i etaten som ynskjer overføring må også gi fullstendige opplysningar om kva tenestestader dei ynskjer.

 

Det vert kravd tryggleiksklarering for tilsetting i stillingane.

 

For fleire opplysningar om stillingane, kontakt avdelingsleiar Helge Tangen (VNN), tlf. 905 19 798, avdelingsleiar Solfrid Agersten (VIO) tlf. 450 39 581, avdelingsleiar Karen-Helen Doublet (VPV) tlf. 926 23 930 eller vêrvarslingsdirektør Bård Fjukstad, tlf. 482 34 683.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Meteorologisk institutt
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen, Oslo, Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  152923
 • Intern-ID
  18/25
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger