NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Førsteamanuensis i pedagogikk SU-187

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk.

Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning, undervisning og formidling. Instituttet bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, skole, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. Instituttets fagområder er pedagogikk, voksnes læring, rådgivingsvitenskap, tverrfaglig barneforskning og universitetspedagogikk. Instituttets vitenskapelige stab består for tiden av 22 professorer, 28 førsteamanuenser, 10 universitetslektorer, 3 forskerstillinger, 3 postdoktorer og 16 stipendiater.

Stillingsbeskrivelse

Den utlyste stillingen i pedagogikk er rettet mot området barn og unges oppvekst og sosialisering, og med vekt på skolen som sosialiseringsarena. Stillingsinnehaver forventes å bidra med forskning og undervisning på dette området innenfor pedagogikken.

Fagmiljøet ved instituttet er tverrfaglig, og arbeidsoppgavene forutsetter et utpreget samarbeid mellom kolleger på instituttet og institusjonen for øvrig, men også med samarbeidende institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det vurderes som positivt om den som tilsettes kan bidra til utvikling av forskning og undervisning på tvers av eksisterende fagområder på instituttet.

Den som ansettes vil ha ansvar for undervisning, veiledning og forskning innenfor pedagogikk i samsvar med den studieordningen som gjelder til enhver tid, og delta i eksamensarbeid. Den som ansettes ivaretar det faglige ansvaret sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte på fagområdet. Dette innebærer å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av forskningsområder og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning. Stillingsinnehaver skal veilede bachelor-, mastergrads- og doktorgradsstudenter på fagområdet pedagogikk. 

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves generell kompetanse innen pedagogikk eller tilsvarende, og vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innen pedagogikk eller tilsvarende.
 • Dokumentert omfattende forskerkompetanse innen området barn og unges oppvekst og sosialisering, med særlig vekt på skolen som sosialiseringsarena
 • Det er ønskelig med kompetanse innen historisk, diskursanalytisk og/eller kvalitativ forskningsmetode
 • Vitenskapelig erfaring i både den norske og den internasjonale konteksten vektlegges.
 • Evne til å publisere forskningsresultat ut over doktorgrad på et høyt nivå innenfor fagområdet. Internasjonal publisering blir vektlagt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år.
 • Erfaring fra deltakelse i forskningssamarbeid/-gruppe.
 • Det legges vekt på faglig engasjement for både forskning og undervisning, evne til samarbeid, og å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning er påkrevd, og erfaring med ansvar for studieprogram og/eller større emner er en fordel.
 • Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse (tidligere kalt praktisk universitetspedagogisk kompetanse) og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr kvalifiserende kurs. 

Personlig egnethet som faglig engasjement, kreativitet og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt.

Det vil også bli lagt vekt på pedagogiske evner. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsformen i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra veiledning og undervisning, allmenn formidling samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Lønns og arbeidsvilkår

Førsteamanuensis kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 485 700. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 485 700 til kr. 719 600 avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den totale arbeidsplikt skal fordeles på feltene forskning, undervisning og administrasjon. Fordelingen innen de ulike feltene vil til enhver tid variere, men over tid beregnes tilnærmet lik tid til forskning og undervisning.

Dersom den som ansettes er fremmedspråklig, forutsettes det at vedkommende innen tre år kan vise kunnskaper i norsk, eller et annet skandinavisk språk, på linje med trinn tre i kurset "Norsk for fremmedspråklige" ved Institutt for språk og litteratur. NTNU gir tilbud om slikt kurs.

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag 

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge:

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • vitenskapelige arbeider (normalt 5 - 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle
 • en liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Hans Petter Ulleberg, e-post hans.petter.ulleberg@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via denne siden, SU-187. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 31.08.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  152781
 • Intern-ID
  2018/11742
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger