NTNU - kunnskap for ei betre verd

Ved NTNU, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, skaper vi kunnskap for ei betre verd og løysingar som kan endre kvardagen.

Stipendiatstilling i eldre norsk språkhistorie

Ved Institutt for språk og litteratur, NTNU – Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, er det ledig ei 3-årig stilling som stipendiat i eldre norsk språkhistorie.


Instituttet
Institutt for språk og litteratur (ISL) er ein del av Det humanistiske fakultetet ved NTNU, lokalisert på Dragvoll i Trondheim. Instituttet har i dag i overkant av 90 fast vitskapleg tilsette og ca. 25 stipendiatar som underviser og forskar i bl.a. allmenn litteraturvitskap, anvendt språkvitskap, teiknspråk og tolking, engelsk, fransk, tysk, nordistikk, lingvistikk, fonetikk og kulturhistorie. ISL har studium på alle nivå frå BA til ph.d., og vi har bl.a. ansvar for lektorprogrammet i språkfag. Instituttet har eit aktivt forskingsmiljø og er ansvarleg for fleire større forskingsprosjekt. Meir informasjon om instituttet finn du på www.ntnu.no/isl

Stillinga
Stillinga vil vere knytt til fagmiljøet i nordisk språkvitskap ved ISL og førsteamanuensis Ivar Berg (https://www.ntnu.no/ansatte/ivar.berg ). Kandidaten vil utvikle sitt eige prosjekt innanfor eldre norsk språkhistorie, dvs. norrønt eller den vidare utviklinga til moderne norsk. For å utnytte det sterke grammatikkmiljøet ved instituttet vil eit prosjekt om utviklinga av det grammatiske systemet i norsk vere mest aktuelt, men andre prosjekt(idear) innanfor emnet vil òg bli vurderte. Komparative perspektiv (dvs. jamføring med andre språk) er moglege, men norsk språkhistorie må vere sentralt i prosjektet. Det er forventa at kandidaten sjølv legg til rettes eit empirisk materiale frå norske kjelder som utgangspunkt for prosjektet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar
• Femårig mastergrad (eller tilsvarande utdanning) med relevans for historisk språkvitskap og norsk språkhistorie (dvs. nordisk språk eller eit anna språkfag kombinert med dokumentert kunnskap i norsk eller norrønt) med godt resultat. Det vil seie karakterar som tilsvarar minst B i gjennomsnitt (etter NTNUs karakterskala) dei to siste åra av mastergradsstudiet (120 studiepoeng).
• Gode kunnskapar i norrønt eller moderne norsk (eller eit anna skandinavisk språk), helst båe delar.
• Kandidatar med mastergrad i nordisk språkvitskap og fagleg fordjuping (masteroppgåve) i norrønt/mellomnorsk vil bli prioriterte.
• Personlege eigenskapar som sjølvstende, kreativitet og samarbeidsevner vil bli vektlagde.


Det er ein føresetnad at stipendiaten blir teken opp på ph.d-programmet i språkvitskap ved NTNU (sjå https://www.ntnu.no/studier/phspraak  for meir informasjon) innan tre måneder etter oppstart. NTNU er medlem av den nasjonale forskarskulen i språkvitskap og filologi (LingPhil), som tilbyr ulike ph.d.-kurs som er opne for alle medlemene (sjå https://www.ntnu.edu/lingphil  for meir informasjon).


Søknad
Søknaden med vedlegg skal merkast med HF18-027 og sendast elektronisk via denne sida. Søknaden må innehalde følgjande:
• Søknadsbrev med informasjon om bakgrunn og motivasjon for å gjennomføre prosjektet.
• Ei 5-siders prosjektskildring som skisserer eit forskingsprosjekt eller ein prosjektidé som kan vidareutviklast etter  tilsetjing.
• CV med informasjon om utdanning, tidlegare arbeid, språkkunnskapar og eventuelle publikasjonar.
• Namn og adresse til to referansepersonar.
• Attestar og vitnemål.


For søkjarar som blir vurderte som aktuelle for tilsetjing, vil det bli innhenta referansar og gjennomført intervju. Søknader som ikkje er sende innan fristen eller sende elektronisk via Jobbnorge, vil ikkje bli vurderte.


Vilkår
Stipendiatstillingane blir lønte etter hovudtariffavtalen i staten, stillingskode 1017 startar i ltr. 50, brutto kr 436 900,- pr. år. Det blir trekt 2 % innskot til Statens Pensjonskasse frå bruttolønna.

Tilsetjing skjer etter gjeldande reglar og retningsliner for tilsetjing som stipendiat ved universitet og høgskular. Det vil bli inngått kontrakt om tilsetjingstid. Den som blir tilsett, må rette seg etter vilkåra som til kvar tid gjeld for arbeidstakarar i staten.


Arbeidsstad er ved Institutt for språk og litteratur, NTNU Dragvoll, Trondheim. Den som blir tilsett, må vere til stades ved og tilgjengeleg for institusjonen. Det er ønskjeleg med oppstart så snart som mogleg, t.d. frå 1. oktober 2018.
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folkesetnaden. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.


Informasjon
For å få nærare opplysningar kan du vende deg til førsteamanuensis Ivar Berg (ivar.berg@ntnu.no). Spørsmål om søknadsprosessen kan rettast til Hege Tverå Nilsson, hege.tvera.nilsson@ntnu.no

Søknadsfrist: 01.07.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juli 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  152769
 • Intern-ID
  HF18-027
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger