Universitetet i Bergen

Institutt for klinisk odontologi

Tekst: Løft blikket. Ta del i kunnskapen.

Instruktørtannlege (2 x 20 %)

Ved Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig to faste stillingar som instruktørtannlege (20 %) med arbeidsplass ved Seksjon for periodonti.

 

Ein føresett at søkjar er tatt opp som kandidat til spesialistutdanninga i periodonti ved Universitetet i Bergen og instruktørtenesta skal finne stad på grunnutdanninga i periodonti.

 

Arbeidsoppgåver

Arbeidet omfattar klinisk og teoretisk undervisning av studentar, behandling av institusjonen sine pasientar, rettleiing og vurdering av studentane både praktisk og teoretisk. I tillegg kan det vere aktuelt å vere med på å utvikle instituttet ved deltaking i prosjekt og utval. Det vil vere høve til å delta i faglege fora.

 

Krav til kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

Søkjar må ha norsk autorisasjon som tannlege på tilsetjingsdato. Det er ønskeleg med erfaring frå allmennpraksis og undervisningserfaring. For å få fast tilsetjing er det eit krav om to års erfaring frå allmenn praksis som tannlege.

 

Dei som vert tilsett må ha god kunnskap i norsk, kunne arbeide sjølvstendig, vere ansvarsmedviten, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Ved vurderinga vert det lagt vekt på personlege eigenskapar.

 

For stillingane gjeld Særavtale om arbeidsvilkår m.v. for instruktørtannlegar ved universiteta i Oslo og Bergen. http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-stillinger/Retningslinjer-for-stilling-som-instruktoertannlege-ved-UiB-og-UiO

 

Undervisningsspråket er til vanleg norsk.

 

Utfyllande opplysningar om stillingane kan ein få ved å vende seg til seksjonsleiar professor Knut Leknes, tlf.: 55 58 66 44, e-post: knut.leknes@uib.no

 

Vi kan tilby

 • eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • stilling som instruktørtannlege (kode 1015) er lønt i lønssteg 58-66 etter kvalifikasjonar (for tida 499 600 – 579 300 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling), alternativt kode 1353 for søkjarar som har spesial-/spesialistkompetanse.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • gode velferdsordningar

Du kan lese meir om kva Universitetet i Bergen kan tilby som arbeidsgjevar ved å gå inn på nettsida: http://www.uib.no/poa/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere

 

Om rekruttering i statlege stillingar

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga.  Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing.  Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne vert oppmoda om å søkje stillinga.

 

Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjar varslast om dette.

 

Dei som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 

 

Søknad

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida.

 

Søknaden skal innehalde:

 • søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer og kvifor du passar til stillinga
 • attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • to referansar (namn og kontaktinformasjon)

Nærare om tilsettingsprosessen her.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Bergen
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  bergen
 • Jobbnorge-ID
  152626
 • Intern-ID
  18/5323
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger